آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

افزودن دشواری کـــــــار عاقلانه نیست

به گفته جناب اکبر نوابی" تندروی،تبعیض تعصب ازهرجنس که باشد ،پیامدهاس منفی وتبعات آن تمام ابعادجامعه رامتاثرساخته وآنرا باچالشهای جدی مواجهه میسازد" (1)
فعلا سال 2012 است مدت یکسال ونیم دیگر باقیست ،تاقوای ناتووآیساف کشور مارا ترک نمایند، ازهمین حالا احزاب،گروه ها اتحادیه های صنفی،قومی،قبیلوی با تب وتاب زیاد درتلاش هستند درصورت پیدایش خلاءقدرت، به سود خویش بهره برداری نمایند.عدم اطمینان درحصهءحفظ دست آوردهای دههءاخیرعامل عمدهءموضعگیریهای متضادومتفاوت درجامعهء بحران زدهءمااست،امضای پیمان استراتژیک باکشورهای غربی منجمله امریکا دراین شرایط آب سرد بودبالا آتش زیرخاکستر کشور ،این امرظاهراء اطمینان بود برای مردم افغانستان،شاید جامعهء جهانی،جهت حفظ دست آورد های این ده سال اخیرمصمم وقاطع باشند،پرابلم ودشواری پدیدآمده محصول کارکردهای ناقص اداره موجود که ناشی ازعملکرد حلقات بی مسولیت بوده که فسادگسترده جزءعمده ورکن اساسی آن میباشد،دیگرتقاضا وخواست برای اصلاحات ضایع وقت بوده،بایست دربارهءانتخابات ریا ست جمهوری آینده مسولانه اندیشید،زیرا چالش هاودشواریهای پدید آمده در کشوررا میتوان با راه اندازی انتخابات راستین وبدون تقلب این همه مصایب را زدوده، طرحها ونقشهای شیطانی مافیایی راخنثی ساخت،این عمل ازوظایف تاءخیرنا پذیرریس جمهورآیندهء کشور خواهد بود،درصورت عدم اجرای این طرحهای مثبت کشوربه سوی هرج ومرج ،بی ثباتی وجنگ داخلی پیش رفته ،عواقب ناگواردرانتظار آن خواهدبود، بادرنظرداشت حساسیت های وضع موجودطرح های مثبت،اتخاذ مش وسیاست عاقلانه برای احزاب ،نهادهای سیاسی جامعهءمدنی ازاولویت های کارآنها میباشد،ولی اتخاذ پالیسی های مجهول،نامعلوم بی مفهوم ومش نفاق افگنانه به سود مردم نخواهد بود.تفکیک دوست دشمن ازوظایف تاخرناپذیراین نهادها میباشد،درچنین شرایط با احساس مسولیت در جهت حفظ منافع ملی استقلال وتمامیت ارضی گام برداشتن از وظایف همه نهاد های سیاسی کشور بوده، هر نوع فیصله ،پشنهاد نظر و طرح تفرقه افگنانه میتواند جرقهء باشد به افروختن وشعله ور ساختن اتش .
شورای ملی کشور مسولیت عظیم در جهت حفظ موازنه قدرت در کشور دارد، انها خود را نماینده گان حقیقی و واقعی کشور میدانند ! در فیصله های که ابراز نظرها, وضع قوانین مسولیت بزرگ را به دوش داشته ،هر سخن پیشنهاد و نظر در جلسات علنی و سری مجلس طرح گردد، میتواند تاثیرات مثبت ومنفی در جامعه ُبه جا بگذارد ؛ودر تخفیف تسریع بحران نقش مهم میتواند داشته باشد، اگر مبارزه بر علیه فساد ،مافیای اقتصادی وتروریزم بین المللی که دشمنان مردم افغانستان اند، دراین شرایط مطرح بحث است، وتقاضا جامعه جهانی هم چنین میباشد ما وظیفه داریم که در مسیر پر خم وپیچ مسولانه گام برداریم تدارک یک مبارزه سخت ودشوار بعد از سال 2014 در سرلوحه اساسی کاری ما قرار دارد همه کسانی که روزمره در کشور درراه مبارزه با تروریزم شهید و زخمی میگردند،قهرمانان گم نام وبا نامی استند مورد احترام مردمان وطن دوست کشور ما میباشند.باید به آن شهدا حرمت واحترام گذاشت.
بحث شورای ملی درقسمت روز شهدا و شهادت شهید احمد شاه مسعود در این شرایط دشوار تا چه حدود وارد و ضروری بود؟ 
مسعود شخصیت استثنایی و آشتی ناپذیر بادشمنان در برههء از تاریخ این کشور است ،اوپرچم حق طلبانه را تا پای جان با خود حمل نمود و از جانب تروریزم بین المللی به شهادت رسید .حال که 10 سال از شهادت اش میگذرد دشمنان احمد شاه مسعود با توطیه ودسیسه میخواهند نقشش را در تحولات کشور کم بها داده او را به حاشیه برانند.مسعود در زمان مقاومت معاون ریس جمهور وزیر دفاع وهدایت ورهبری دهنده نبرد سنگین ونابرابر در مقابل پاکستان و تروریزم بین المللی بود.
جای شک و تردید نیست که مسعود مرتکب اشتباهات شد بزرگ ترین ناکامی مسعود در شهر کابل وقتی اشکار گشت اونتوانست که مرکز کشور را تحت یک اداره واحد در اورده و یک پارچه سازد. نیروهای مداخله گر خارجی پاکستان ؛ایران و عربستان سعودی سد بزرگ فرا راه مسعود بودند، او با درک از این ناکامی اش مقاومت ملی را یک بار دیگر تدارک دید و در کوه پایه های هندوکش تا پای جان دفاع کرد.دراین شرایط دشوار آمادگی جهت دفاع ازدستآوردهای دهسال اخر مضمون اساسی وندای زمان است،به حاشیه راندن رهبر مقاومتگران چه پیام را درذهنیت ها تداعی نمود؟ولی خوشبختانه این حرکت اشتباه آمیز باعجله تصیح گردید ه وغایلهء بزرگ خاموشد

(1) ثور مقالهء اکبرنوابی خاوران 27