آرشیف

2016-3-17

محمد حنیف قاضی زاده

افرادی در غور! از بیکاری دست میزنند به مستعار سازی

جهان امروزی را که به نام عصر ارتباطات، اطلاعات، تقابل و رسانه ها یاد میکنند ارتباطات را مستحکم کرده است مردم دوست دارند از دیدار های که در خارج از حیطه ی آنها میگذرند با خبر شوند، آگاهی در نا شناخته  ها آنها امنیت میدهند و این امکان را فراهم میکند که برای زنده گی خود برنامه ریزی و در باره آن رای زنی کنند مبادله این اطلاع ها شالوده ی ایجاد جامعه و برقراری ارتباط میان انسانها را فراهم میکند .
با بوجود آمدن رسانه های جمعی که مردم توانستند در جهان تا حدی مشکلات خود را حل و فصل نمایند ، و از استفاده ی رسانه های جمعی در حد امکان تامین ارتباط نمایند ، پس از گذشت سالها با به میان آمدن رسانه های اجتماعی باری دیگر نحوه ی ارتباطات را در جهان آسان ساخت و مردم جهان از بوجود امدن رسانه های اجتماعی بیشتر از همه دسترسی بهتر و بیشتر نمودند ، امروزه از رسانها ی اجتماعی در جهان استفاده ی اعظمی صورت میگرد ، برای ارسال معلومات ، تبادل افکار و مسایل مهم داغ روز بحث و تبادل نظر صورت میگیرد .
از مدت هفت سال است به اینسو منحیث یک کاربر در رسانه های اجتماعی که در بخش رسانه ها کمتری دسترسی ونیز به طور روزمره مطالعه میکنم درین بخش  با گپ و گفته های ناسزای دیدم و شنیدم که خود رنج آور است ،   وقتی در صفحه ای فیسبوک که یک صفحه ای اجتماعی است و مردمان زیادی درین صفحه با ما دوست هستند و آنها هر روزه مطالب جالب و جذاب را درین صفحه با دیگران شریک میسازند که هم آموزنده و هم قابل تقدیر و تمجید است .
اما درغور افرادی هستند که ممکن از تحقیر و رکیک گفتن برای افرادی دیگری درین ولایت لذت میبرند و فکر میکنند یگانه راه خالی نمودن عقده ها ی شخصی وگروهی  از رکیک گفتن حاصل میشود که به طوری کامل به خطا  رفته اند ، جالب اینست که حتا آدرسهای به نام های خانوادگی دیگران  میسازند ، نمیدانم که عالی جنابان و مستعاران : ذبیر شهزاد ، غور پریس ، رحیم واجیف ، مشفق قاضی زاده ؛ صدای غور ، نوای فیروزکوه  حقایق واقعی   چی و چنان……………………………………………………..
برای شان این طور عرض میشود که ادب و نحوه ای استفاده از یک رسانه ای اجتماعی اینگونه نیست عزیز برادر تو اگر با کسی مشکل داری بروید و او را از نزدیک ملاقات کنید و مشکل خود را حل کنید نه اینکه در صفحه ای فیسبوک رکیک بگویی و از یک ادرس نا معلوم و تقلبی که حرف ات هیچ خریدار هم نداشته باشد  سخن سرایی کنی و بلبل ات خوش خوانی ، ممکن است عوامل چون بیکاری ، تحریک سازی دیگران تو را به این مرض غیرمعالج دچار ساخته است که ازین راه موفق میشوی بدان که به خطا رفته ای و باز هم به خطا رفته ای توصیه ای من به عنوان یک دوست واقعی برایت اینست که قلب مسلمان باید پاک باشد نه اینکه مملو از عداوت خوده بهتر است اصلاح کنی تا اینکه پاداش و اجر دایمی را دریافت کنی .
بار دیگر از درگاه الهی پاک میطلبم تا کسانیکه دست اندازی دارند برای بی عزت ساختن هر فردی غوری آنرا هدایت و دلش را خالی از کینه و کدورت دایمی گرداند آمین .