آرشیف

2015-1-14

داكتر محمد عيسي واحدي

افتتاح اعـمـــــــار يـــك پـول موتر رو در لعل وسر جنگل

 

صبح امروز يكشنبه مورخ 12/8/1392كاراعمار يك پول موتر رو در دهن جنگل روي درياي لعل پائين توسط ولسوال صاحب لعل وسر جنگل،قومندان صاحب امنيه ،آمر صاحب امنيت ملي لعل وجمع از موسفيدان وروئساي شوراها ي ناوه جنگل وگرماب وگرگك و دلك افتتاح گرديد.لازم به ياد آوري است كه اين پول در مسير قراردارد كه ولايت هايي غورود اي كندي را باهم وصل ميكند.

 

افتتاح اعمار يك پول موتر رو در لعل وسر جنگل

حجت الاسلام آقاي عارفي رئيس شوراهاي ناوه جنكل ضمن تقدير وتشكر از مسئولين محترم خاستار توجه جدي درراستاي تامين امنيت وباز سازي را هاي مواصلاتي كه يكي از مشكلات متعدد اين مردم ميباشد شد.

 

افتتاح اعمار يك پول موتر رو در لعل وسر جنگل

ولسوال صاحب آقاي رضاي وعده سپرد كه شاه راه لعل و غور تا سال آينده از فواصل كرمان الي مرز دولت يار قير ريزي وياسرك درجه دو ساخته وبه بهر ه برداري سپرده خواهد شد.

افتتاح اعمار يك پول موتر رو در لعل وسر جنگل

ولسوالي لعل وسر جنگل بزركترين وپر نفوس ترين ولسوالي ولايت غوراست كه لله الحمد از امنيت كامل برخودار ميباشد

 

افتتاح اعمار يك پول موتر رو در لعل وسر جنگل

آمر صاحب امنيت ملي لعل وسر جنگل آقاي حكمت ازشهامت وجوانمردي مردم گرماب در راستاي تامين امنيت وهمكاري با دولت ابراز قدر داني نموده وگفت :مردم قريه گرماب در طول تاريخ هم در راستاي تامين امنيت منطقه وهم خير انديشي بين جامعه وظائف بزرگي را انجام داده كه قبل تحسين وتقدير وتشكر است.

 

يكشنبه 12/8/1392
گرماب سفلي
محمد عيسي واحدي