آرشیف

2015-1-31

محمود محبوبي

اعمار ميدان هــــــــوايي

همشهريان عزيز طوري كه اكثر شما اطلاع داريد قراراست كارميدان هوايي ولايت غور طور قير و يا پخته آغازگردد، ازينكه رؤيا هاي ديرينه به واقعيت تبديل ميشود تحقق اين موضوع مژده ونويدي براي مردم غور و شركت هاي مسافر بري هوايي مي باشد .
مردم غوراولين باراست كه شاهد قيرريزي وپخته كاري دراين شهرهستند  باشندن كلمۀ پخته كاري روزنه واميد تازۀ  براي شان ايجاد مي گردد و خوش مي شوند  . به هرحال بزرگان ،متنفذين ، روشنفكران ،جوانان ونوجوانان محترم غور!
 بياييد تا درارتباط به موضوع فوق دقيقاً توجه نموده همه جنبه هاي مثبت ومنفي حال وآينده آن را تحت مطالعه قرار دهيم .                                                                                        
من باوردارم كه اكثرقاطع شما نيزهم نظرمن هستيد. جنبه مثبت در كار پخته كاري ميدان هوايي  تنها سهولت نشست و پرواز هواپيما ها بوده كه آنهم بيشترشركت ها بهره برداري مي نمايند.
ولي جنبه هاي منفي آن را اگرازامعان نظربنگريم زياداست وهمه متوجه مردم بوده  كه جهت روشني برخي آنها را به خدمت شما به عرض مي رسانم :
1- همه آگاهي داريد كه درهيچ ولايتي ميدان هوايي درپهلو ويا جوار شهر نبوده قانوناً  هم نبايد باشد وهمچنان دراكثرتحولات ميدان هاي هوايي مورد هجوم ودرگيري قرارگرفته  كه دراين صورت اهالي بيشتر متضرر مي شوند.
 
2- شهرها روبه انكشاف وترقي است ، موجوديت ميدان هوايي دركنارشهر مانع هرگونه پيشرفت وترقي مي گردد.
 
3- بطورعميق اگرمتوجه شويم شهرما در مقايسه با ديگرشهرها بسيارمحدود است حتي به اندازه يك ولسوالي شهرهاي بزرگ هم فعلاً وسعت ندارد،كه اهالي اين شهربه مشكلات جدي مواجه هستند . ودرآينده هاي نه چندان دور مشكلات باشندگان اين شهرمضاعف خواهد گرديد .
 
4- كساني كه درمسيرخط هوايي خانه هاي رهايشي ويا تجارتي دارند اضافه ترازيك منزل ساخته نتوانسته ودرخطرنيزمواجه هستند .
 
5- ازهمه مهمتر سروصداي هواپيما ها دراثناي پرواز ونشست عموماً اهالي شهر راتهديد مي كند .
 
بناءً ازعموم مسئولين محترم اين ولايت آرزومنديم كه بادرنظرداشت موضوعات فوق الذكر درارتباط انتقال ميدان هوايي درموقعيت
 مناسب تري با مقامات ذي صلاح درتماس شده تادرحل اين معضله توجه نموده هزينه راكه بخاطرساختن ميدان هوايي كنوني درنظرگرفته شده به ساختن ميدان هوايي درموقعيت بهتري مصرف نمايند تاهم شهرانكشاف نمايد وهم ميدان هوايي وسيع واساسي كه دائم قابل استفاده باشد اعمارگردد.