آرشیف

2015-1-14

گل احمد عثمانی

اعلان ریاست کار، امور اجتماعی،شهدا و معلولین غور در مورد تعلیمات حرفوی‎

جمهوری اسلامی افغانستان 
وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین
ریاست عمومی اداره مساعدتها 
واحد هماهنگی برنامه صلح (APRP)
درخواست به اظهار علاقمندی (Request for Expression of Interest)

آموزش تعلیمات فنی وحرفوی برای 300 تن از افرادیکه به پروسه صلح پیوسته اند وافراد آسیب پذیر جامعه در ولسوالی های چهارسده،چغچران ودولینه ولایت غوردر حرفه های (ترمیم موترسایکل،نجاری،فلزکار،ترمیم مبایل،قالین بافی، خیاطی ،گلدوزی، نلدوانی،ترمیم انجن موتروزراعت)
{شماره کود بودجه 470190 ) : )
{عنوان تدارکات : (خدمات مشورتی)
{شماره تدارکات:MoLSAMD/GMU/APRP/1392/QCBS/002}
1. دعوت نامه هذا به دنبال اعلان عمومی تدارکات برای داوطلبان علاقمند و واجد شرایط صادر میگردد.
2. واحد هماهنگی برنامه صلح (APRP) وزارت کاراموراجتماعی، شهدا و معلولین بودجۀ را از (صندوق امانتی صلح وادغام مجدد) دولت افغانستان دریافت نموده و قصد دارد تا قسمتی از این بودجه را برای پرداخت قرارداد (آموزش تعلیمات فنی وحرفوی برای 300 تن از افرادیکه به پروسه صلح پیوسته اند وافراد آسیب پذیر جامعه در ولسوالی های چهارسده، چغچران ودولینه ولایت غور در حرفه های( ترمیم موترسایکل،نجاری،فلزکاری،ترمیم مبایل،قالین بافی،خیاطی،گلدوزی،نلدوانی،ترمیم انجن موتروزراعت) اجراء نماید.
3. روش انتخاب مشاورین بر اساس قیمت و کیفیت QCBS میباشد.
4. میعاد پروژه مدت هشت ماه خواهد بود و نوع اجرای قرارداد ( قرارداد بلمقطع میباشد)
5. شرایط اهلیت مشاورین قرار ذیل است:
{معیارات جهت شارت لست : تجارب مشابه، قدرت/منابع مالی و تخنیکی ، تجربه درساحه، تخصص موقف قانونی 0
از مشاورین و مؤسسات مشورتی که خواهان تطبیق این پروژه باشند درخواست بعمل میاید تا طی درخواست رسمی ابراز علاقمندی(EOI) و خلاصه فعالیت های (Fact Sheet) خویش همراه با سه کاپی از تاریخ نشر اعلان الی مدت 14 یوم کاری ساعت 2 بعد از ظهر به ادرس ذيل ارائه نمايند:

آدرس : میدان هوائی مقابل ریاست امنیت ملی وریاست مخابرات ریاست کار،اموراجتماعی،شهداومعلولین غور
شخص ارتباطی : گل احمد عثمانی.
تیلفون : 0708480082-0798875987
ایمیل آدرس : 0smany786@gmail.com