آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

اعلامیه کمیته تدارک حزب دموکرات خراسان
بنام خداوند جان و خرد

با عرض حرمت وادای ادب مراتب حسُن نیت واحساس اخلاقی مانرا به همه شهروندان مدنیت پرور میهن تقدیم میداریم .
ما روند انتخابات سری ،آزاد ، بی طرف وشفاف وقانونمند در کشور ما را تمجید و ستایش می کنیم . وآنرا ممثل اراده مردم در رفتن بسوی جامعه مدنی وتقویه همبستگی شهروندی می پنداریم .
با تأسف کـــــه روند دور دوم انتخابات 24 جوزا ، میان آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی احمد زی از جانب کمیسون انتخابات بگونه یی سازماندهی وپیشبرده شد، که ذات سری بودن ، آزاد بودن و بی طرف بودن و شفاف بودن انتخابات را یکسره زیر سوال برده است . 

قرار معلوم در دور دوم انتخابات تقلب های آشکار و گسترده به همکاری برخی از کارمندان عالی مقام دولت واعضای برجسته کمیسون انتخابات ، بی باکانه وبدون بیم وترس صورت گرفته است . 
ما از آقای حامد کرزی و تیمش آرزو می بریم که در مورد عواقب وخیم و تشنج زای تقلب گسترده انتخابات خوب اندیشه کنند واین مشکل خیلی مهم و بحران آفرین اجتماعی را دست کم نگیرند. 
و با کلمات مجرد وانتزاعی مانند سالهای پار مردم را فریب ندهند. ومواضع رسمی و سیاسی بی طرف وبا طرف بودن نیت وعمل خود را در مورد روند ناهمگون انتخابات دور دوم ، آشکارا اعلام نمایند . وبا راهکار های قانونی وانسانی بـــــــدون درد سر ، بگونه زیر به حل مسالمت آمیز مسئله اقدام عملی نمایند . 

1 ــ چون آقای ضیاحق عمر خیل، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات بدور از چوکات وظایف اش ، مرتکب عمل تقلب گسترده درانتقال مخفیانه برگه های رای دهی شده اند . به نسبت اجرای این عمل ضد قانونی ، بدون تأخیروی باید از وظیفه اش سبکدوش گردند ، ومورد پیگرد قانونی قرار گیرند. وبه عوض آن آقای فضل احمد معنوی سابق رئیس کمیسون انتخابات به این سمت توظیف گردند . 
2 ــ کمیسون انتخابات بی آلایشانه ، تمام حالات خرده ثبت شده یی روند تقلب در انتخابات را ، در سطح کل کشور دقیق وصادقانه مورد باز شناسی وارزیابی قرار دهد ورای حقیقی وپاک مردم را از رای ناپاک تصفیه نماید . وجمعی نتایج کلی آنرا بدور از دست اغراض ، شرافت مندانه وشفاف اعلام نماید . 
3 ــ در آن ولایات ایکه بصورت گسترده تلقب وخیانت صورت گرفته بایست همه رای های ریخته شده در صندوقها باطل گردد . ودر چنین ولایات بار دیگرانتخابات قانونی ، آزاد ، سری ، شفاف تحت نظارت وهمکاری نمایندگان سازمان ملل متحد و مجموعه ای اروپا و نمایندگان ستاد انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی احمد زی ، در فضای اعتماد ، برگزار گردد .
4 ــ آقای حامد کرزی آگاه باشند که شهروندان ما اکنون اهمیت وارزش ونقش سازندگی رای خود را در آوردن نظام سیاسی مــــردمسالار ونفی حاکمیت تکتبار ، نسبت به هر وقت دیگر خوب می دانند ، واز حق طبیعی خویش مردانه دفاع می کنند . 
ما به آنعده اراکین دولتی ایکه هنوز در دنیایی نفسانی خویش در ساغر آز وزیاده جویی غرق اند ، هشدارمی دهیم که از کیف ونشئه قدرت به هوش آیند و جهان را به چشم عقل نگرند . و حق وحقوق آرای مردم را محترم شمارند . با نگرش های ذهنی و کودکانۀ " شـــیِر وشغـــال "، دیگر به آرزو وآرمان مقدس مردم بازی نکنند . وبا بینش عقبگرای خــــود محوری جامعه را به جزایر زبانی و قومی وچندگانگی خشم وخشونت تبدیل ننماید . 
با تفکر نوین وپذیرش حق متعادل مشارکت مردم در حاکمیت سیاسی و حق متعادل ملکیت برزمین ، بحق دیگران نیز تمکین گذارند . وهوشیارمندانه در راه تأمین صلح وثبات وآزادی وعدالت اجتماعی گام انسانی واخلاقی بدون ریاء بردارند .
موفق وسرفراز باشید 
Dr.Basir Komjo