آرشیف

2015-10-12

jameghor

اعلامیه هیات رییسه بنیاد اوستا در نکوهش جنایات بی رحمانه تروریست ها در برابر مردم افغانستان

رخداد های دردبار و جانکاه هفته های گذشته در ولایت قندوز به ادامه اقدامات برنامه ریزی شده تروریستی در برابر مردم افغانستان؛ وجدان بشریت را تکان داده و زمینه ساز بی ثباتی ، بی باوری ، بدبینی نسبت به وضع موجود و آینده  صلح آمیز و متمدن در افغانستان گردیده است.
وقتی درسال ۲۰۰۱ ترسایی ایتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده امریکا زیر نام « مبارزه با تروریزم » به افغانستان پا نهاد ؛ در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی تعهد سپرد تا در افغانستان و منطقه ریشه تروریزم را خشک ؛ و برای مردم افغانستان زمینه زنده گی امن و صلح آمیز به دور از جنگ ، ویرانگری ، بنیادگرایی و انسان ستیزی در یک نظام مدرن و دموکراتیک پیشرفته را فراهم سازند. جامعه جهانی و ایتلاف به خوبی میدانست که القاعده ، گروه طالب ، شبکه تروریستی حقانی و سایر سازمان های بنیادگرا و تروریست بین المللی  مراکز آموزش و تربیت شانرا در پاکستان داشته؛ و روزی نبود که اسناد و گزارشاتی در باره پیوند میان ادارات دولتی پاکستان از جمله سازمان استخبارات نظامی این کشور ( ای اس ای ) و این گروه های تروریستی و خرابکار پخش نشود. ایتلاف که برای جنگ با ترور به افغانستان آمده بود؛ برچیدن و نابودی همه سازمان ها و شبکه های تروریستی درمنطقه را به شهروندان کشورهای شان ، جامعه جهانی ومردم افغانستان قول داد. امروز با گذشت نزدیک به یک و نیم  دهه حضورگسترده نظامی و سیاسی  ایتلاف درافغانستان ؛ تروریزم در وجود سازمان ها القاعده ، داعش ، شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی هنوزهم  پا برجا و استوار بوده؛ و همه روزه جنگ آوران آنها جان مردم بی دفاع و بی گناه افغانستان که جرمی غیر از آرزوی زنده گی در صلح ، آرامش و پیشرفت ندارند ؛ را می گیرد. ادامه این وضع درد باردرافغانستان و منطقه نشاندهنده ناکارایی و ناکامی وعده هایی است که ایالات متحده امریکا در راس ایتلاف ضد تروریزم به مردم افغانستان و جهان سپرده بودند.
نادیده نباید گرفت که با گذشت  بیش از ده سال حضور گسترده و بی مانند نظامی ارتش امریکا و ناتو در افغانستان ؛ صرف میلیارد ها دالر پول مالیه دهنده گان این کشورها در نتیجه نبود قاطعیت و اراده سیاسی ؛ افغانستان و مردم آن بی رحمانه قربانی منافع سودجویانه و سیاست های ضد افغانی مقامات پاکستانی گردیده اند. به جای مبارزه هدفمند و موثر با تروریزم درخاک پاکستان؛ این کشور از نظر نظامی و سیاسی مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه قرار گرفته؛ و اقدامات ستیزه جویانه  و شرارت بار این کشور که در ضدیت تمام  با نورم ها و اصول پذیرفته شده درمناسبات میان دولت ها و مردمان از جمله منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون های جهانی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد ؛ هنوز مورد بازخواست قرارنگرفته است.
با گسترش پهنه جنایت در برابر مردم افغانستان  و حضور برنامه ریزی شده  سازمان های تروریستی یاد شده که مراکز آنها از دهه هشتاد سده پیشین ترسایی بدینسو درخاک پاکستان میباشد؛ هیات رییسه بنیاد اوستا  به جامعه جهانی ، نیروهای صلح دوست و آزادی خواه جهان ، شورای امنیت سازمان ملل متحد رو کرده؛  خواستار محکوم نمودن دولت پاکستان و حامیان ارتجاعی آن  که از سازمان ها و گروه های تروریستی منحیث وسیله فشار در برابر مردم و دولت افغانستان کار می گیرند، می باشیم.
جا دارد تا مساله موجودیت این همه سازمان ها تروریست پرور درخاک پاکستان مورد توجه جدی و مسوولانه  شورای امنیت سازمان ملل متحد  و جامعه جهانی  قرارگرفته ؛ و درهمخوانی با تعهدات این کشوردر برابر منشور سازمان ملل متحد  و اصول پذیرفته شده درمناسبات میان کشورها و مردمان این عمل غیرمسولانه مقامات پاکستان  مورد نکوهش قرار گیرد.
از مراکز موجود ترور در خاک پاکستان همه روزه تروریستانی وادارنده صلح و آرامش به افغانستان ،هند ، آسیای میانه ، و آسیای صغیر صادرمیگردد. جا دارد تا  با لغو تعذیراتی از جمله قطع صدور سلاح به پاکستان ، قطع کمک های مالی به این کشور و انجماد دارایی های سازمانهای تروریستی چون طالب ها ، القاعده ، داعش  و شبکه حقانی که ساختارهای رهبری و شبکه های آموزشی ـ لوژیستیکی و ارتباطی آنها  از خاک پاکستان عمل می نمایند؛ و سایر اقدامات سودمند وموثر در راه برچیدن سونامی ترور و بنیادگرایی گام های عملی برداشته شود. در غیر آن ادعاهای پر طمطراق   « مبارزه با تروریزم » و « برچیدن بستر تروریزم درجهان » چیزی بیشتر ازحرف پوچ و میان تهی نخواهد بود.

بادرنظر داشت  پهنه درد و رنج بی مانندی که همه روزه در پناه سیاست های سازشکارانه حکومت وحدت ملی افغانستان و منافع گروه مافیایی منطقه  و جهان از سوی برده سازان تروریست بر مردم بی گناه و بی دفاع میهن روا داشته میشود ؛ هیات رییسه بنیاد اوستا ازهمه نهاد های فرهنگی  و اجتماعی ، شخصیت های ملی  و وطن پرست ، جامعه مدنی افغان  درخواست می نماید تا با راه اندازی کمپاین ملی بازخواست و تنبیه  تروریستان و حامیان جهانی شان، زمینه برچیدن لانه های ترور و وحشت درپاکستان و سایر نکات جهان را میسر ؛ و شرایط برای پی ریزی زنده گی صلح بار و متمدن در افغانستان را فراهم نمایند. لازم است تا برای این کمپاین نیروهای ضد جنگ و ترور از سایرکشورها و مردمان  نیز دعوت به  همراهی و یاری گردند.

با درودها
هیات رییسه بنیاد اوستا
اتریش ، هشتم ماه اکتوبر ۲۰۱۵