آرشیف

2014-12-14

روند ٣

اعلامیه مطبوعاتی روند 3 افغانستان در پیوند با کنفرانس مشارکت جوانان و انتخابات ده تن نماینده برای عضویت در کمیسیون عالی دولتی تطبیق پالیسی ملی جوانان و گروه تخنیکی جوانان

کابل، یکشنبه، 23 قوس 1393
نمایندگان روند 3 افغانستان نشست شمار از نهادهای جوانان و جامعه مدنی که تحت عنوان کنفرانس مشارکت جوانان در هوتل انتر کانتیننتال شهر کابل جهت انتخاب ده تن نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و جوانان تدویر گردیده بود را غیر عادلانه دانسته، مجلس را ترک نمودند.
از دید روند 3 که نهاد خود جوش نسل نو میباشد، عنوان مجلس کنفرانس مشارکت جوانان بوده که در پای آن بخاطر انتصاب ده تن نمایندگان توسط چند نهاد محدود انتخابات نمایشی دایر گردید. ثانیاً، دیده شد که همه اشتراک کنندگان این کانفراس نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و جوانان نبوده بلکه بگونه ی انفرادی و روابط دعوت گردیده بوند. ثالثاً، مدیران برگزار کننده ی کنفرانس با بحث آزاد مخالفت داشته و عجله برای تدویر پروسه انتصاب نمایندگان مینمودند. همچنان، تمام اشتراک کنندگان از نحوه ی برگزاری کانفرانس و انتخابات برای تعیین نمایندگان جوانان و جامعه مدنی در کمیسیون عالی دولتی تطبیق پالیسی ملی جوانان آگاهی قبلی نداشتند.
ما ضمن اینکه، این انتخابات را غیر مشروع میدانیم، با درک موضوع خود را مکلف بر دفاع از حقوق حقه ی جوانان و جامعه مدنی واقعی دانسته با ارایه طرح های خویش با این چنین استفاده جویی ها مبارزه مینماییم.
روند 3 افغانستان بخاطر شفافیت بیشتر موضوع و تدویر انتخابات درست و مشروع طرح های نیز در حضور نماینده گان وزارت اطلاعات و فرهنگ و دفتر UNFPA در مجلس ارایه نمود. در طرح خویش روند 3 افغانستان تقاضای به تعویق انداختن دو هفته یی این انتخابات را نمود تا در مدت این دو هفته برای نهادهای جامعه مدنی حقیقی و جوانان از طریق رسانه ها و شیوه های آگاهی رسانی، آگاهی دهی صورت بگیرد. با این کار، نهادهائیکه در مرکز و ولایات فعالیت دارند، آگاهانه آماده گی گرفته و اشتراک فعال برای انتخاب نمایندگان واقعی خویش را به نمایش بگذارند.
برگزاری این انتخابات در کنفرانس مشارک جوانان از سوی تعداد نهادهای حاضر نیز عجولانه توصیف شده و آنها نیز خواهان برگزاری انتخابات در موقع مناسب دیگر، به موجودیت سایر نهادهای فعال مدنی و جوانان گردیدند.
روند 3 افغانستان، این انتخابات را فاقد اعتبار دانسته از معینیت محترم جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میخواهد تا برای تدویر درست و شفاف انتخابات بر طبق هدایت پالیسی ملی جوانان برنامه سراسری تدویر نماید.
ما برای دفع سوء استفاده های ابزاری از نسل نو فعالیت مینماییم و نمیگزاریم حقایق از مردم پنهان بمانند.
 
بخش مطبوعات و معلومات || Communication & Info
 

0791919152 / 0795190819 / 0700203739
 

با ما از این طریق نیز بتماس شوید:
در فیسبوک:       www.facebook.com/rawand3.org
در تیوتر:                                 www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل آدرس:       rawand3.kbl@gmail.com