آرشیف

2015-6-23

روند ٣

اعلامیه مطبوعاتی: روند 3 افغانستان حمله بر تعمیر شورای ملی افغانستان را شدیداً محکوم میکند

کابل، سه شنبه، 2 سرطان 1394

روند 3 افغانستان حمله دیروز بر تعمیر شورای ملی افغانستان را کار بزدلان دانسته، به شدید ترین الفاظ محکومش میکند.
دشمنان سوگند خورده ی مردم افغانستان با این کار خویش، یکبار دیگر به اثبات رسانیدند که نه دینی را میشناسند و نه هم احترام انسانیت که دین مبین اسلام بر آن تاکید دارد، را دارند.
 روند 3 افغانستان، بر علاوه، دو مورد را تکراراً تاکید میدارد که دولت افغانستان و قوه هایش باید بر آن جداً مکث نمایند که بر حفظ مصئونیت و امنیت شهروندان و دفاع نیروهای امنیتی کشور مستقیماً اثر گذار میباشد.
 اول) روند 3 افغانستان همیشه از دولت افغانستان خواسته است تا تعریف دقیق از دوست و دشمن را به نیروهای امنیتی و مردم عزیز این سرزمین، مشخص بسازد، اما متاسفانه تا به حال نه دوست و نه دشمن ما تعریف دقیق گردیده است. از رهبری دولت افغانستان باز هم تقاضا میگردد تا در مشخص ساختن تعریف دوست و دشمن مردم افغانستان جدیت نشان داده، بر این مبهمیت نقطه پایان دهد.
 دوم) ضعف مدیریتی در نهاد های امنیتی و خصوصاً بخش های جنگی و استخباراتی آنها یگانه مشکل فراراه مدافعت بموقع و درست نیروهای امنیتی مبارز افغانستان میباشد. ما ضمن اینکه از نیروهای امنیتی این سرزمین هر لحظه حمایت میکنیم، از دولت مردان و مسوولان ارشد امور، تقاضا داریم تا موضوع ضعف مدیریتی در ارگانهای امنیتی و نظامی کشور را با قاطعیت مورد بحث قرار داده، تصمیم اتخاذ نمایند.
 روند 3 افغانستان یکبار دیگر، حمله ناجوان مردانه دشمنان صلح و ثبات را بر پارلمان کشور، محکوم میکند و ما از بارگاه خداوند منان استدعا میداریم تا رخمیهای حادثه به زودترین فرصت صحت یاب گردند.

با قوت نسل نو، به سوی افغانستان توانمند!
بخش مطبوعات و پیامها || Communication & Messages
0791919152 / 0799575759 / 0795190819 / 0700203739

با ما از این طریق نیز بتماس شوید:
ویب سایت:       WWW.RAWAND3.COM
در فیسبوک:      www.facebook.com/rawand3.org
در تیوتر:          www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل آدرس:      rawand3.kbl@gmail.com