آرشیف

2014-11-1

روند ٣

اعلامیه روند ٣ افغانستان در مورد عنوان مخالفان سیاسی بر مخالفان مسلح از سوی رهبری دولت

شنبه، 10 عقرب 1393

روند 3 افغانستان مخالفت خویش را با رهبری دولت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در قبال سیاسی خواندن مخالفت گروه طالبان ابراز میدارد. این دو بار است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مخالفان مسلح دولت و نظام جمهوری اسلامی را مخالفان سیاسی در سطح ملی و بین المللی عنوان کرده و از ایشان میخواهد به پروسه صلح بپیوندند.
روند 3 افغانستان ضمن حمایت قوی از پروسه مذاکرات و جریان صلح خواهی برای آینده ی با ثبات و مترقی مردم شجاع این سرزمین، از دولت افغانستان و خاصتاً رهبری دولت وحدت ملی تقاضا میدارد تا دشمنان صلح و ثبات و سلاح بدست را هرگز مخالف سیاسی نظام عنوان ننمایند. ما مخالفین سیاسی را کسانی و گروه های میدانیم که قانون اساسی را قبول داشته و برای اصلاحات نظام، علیه تصامیم دولت جبهه گیری نمایند و طرح های خویش را برای بهبود وضع زندگی ملت افغانستان، ارایه نمایند. اما، مخالفان مسلح، گروهک های اند که قانون اساسی را نمیپذیرند و علیه نظام، دولت و امنیت مردم افغانستان میجنگند.
روند 3 افغانستان یکبار دیگر تاکید میدارد، دولتمردان و مسوولین نظام، تعریف مشخص و دقیق از دوست و دشمن به مردم افغانستان و نیروهای دلیر مسلح کشور که شب و روز در خطوط اول جبهه ها علیه دشمنان و مخالفان مسلح این سرزمین میرزمند و نیز برای دفاع از این سرزمین جامهای شهادت مینوشند را ارایه نمایند. ما از برنامه های عملی دولت وحدت ملی و نظام جمهوری اسلامی برای آوردن صلح و ثبات دایمی حمایت میکنیم و نیز مدافع تمام حقوق حقه نیروهای بومی کشور هستیم. اما، نمیگذاریم شجاعت و دلیری نیروهای مسلح کشور با تعریف های غیر قانونی برای دشمنان مسلح افغانستان، خدشه دار شود.

بخش مطبوعات و معلومات || Communication & Info
0791919152 / 0795190819/ 0799575759
 
با ما از این طریق بتماس شوید:
در فیسبوک:          www.facebook.com/rawand3.org
در تیوتر:             www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل آدرس:         rawand3.kbl@gmail.com