آرشیف

2015-3-16

روند ٣

اعلامیه رسانه ای: بررسی و ارزيابى كاركردهاى نهادهاى مدنى تجارتى و ايجاد جامعه مدنى واقعى و رضاكار هميشه از دادخواهى هاى روند ٣ افغانستان بوده است

کابل، یکشنبه، 24 حوت 1393

روند ٣ افغانستان يكى از وظايف اساسى خويش كه همانا ايجاد جامعه مدنى واقعى و رضاكار در كشور است در پهلوى انجام وظايف ديگرش به گونه جدى دنبال مينمايد.
 
بر أساس نتايج حاصله در اين بخش، روند ٣ افغانستان با آوردن فشار بر نهادهاى خارجى و كشورهاى تمويل كننده نهاد هاى مدنى تجارتى، اين نهادهاى معتبر جهانى ارزيابى و بررسى هاى خويش را آغاز نموده اند. نماينده گان نهادهاى خارجى در مجالسى كه با مسوولين مربوطه روند ٣ داشته اند اطمينان داده اند كه كاركرد هاى ١٣ ساله جامعه مدنى را به گونه جدى ارزيابى مينمايد و براى برنامه هاى بعدى شان شيوه هاى قوى نظارتى را نيز ايجاد ميكنند. اين اطمينان دهى پس از آن صورت ميگيرد كه روند ٣ افغانستان در تمام مجالس و برنامه هايش روى ايجاد جامعه مدنى واقعى و رضاكار در كشور تاكيد داشته و از اين تمويل كننده گان خواسته است تا بر حيثيت مردم افغانستان با تمويل نهادهاى جامعه مدنى تجارتى بازى نكنند.
 
روند ٣ افغانستان از همكاران مطبوعات تواناي كشور و خانواده محبوب رسانه هاي همگانى نيز جهت أولويت دهى بررسى كاركردهاى جامعه مدنى در ١٣ سال گذشته در برنامه هاى خويش قدردانى نموده، خواهان ادامه اين فعاليتها از سوى رسانه هاى كشور در آينده نيز ميباشد.
 
اكنون روند ٣ از فعالان و نهادهاى واقعى مدنى در كشور نيز ميخواهد تا اين دادخواهى را با جديت ادامه دهند و تكه داران سود جو در عرصه فعاليتهاى جامعه مدنى را از مناطق خويش دور سازند تا هويت درست و حيثيت محترم مردم و مدنيت در جامعه حفظ گرديد.
 
روند ٣ افغانستان مسووليت پذيرى، همديگرپذيرى و از خود گذرى را در أصول كارى خود به جديت دنبال مينمايد و نميگذارد تا به نام مردم افغانستان و فعالين مدنى حقيقى و رضاكار، سودجو ها و چند تكه دار استفاده سؤ نمايند.
 
با قوت نسل نو، به سوى افغانستان توانمند!
 
 
بخش مطبوعات و معلومات || Communication & Info
0791919152 / 0795190819 / 0799575759 / 0700203739
 

با ما از این طریق نیز بتماس شوید:
در فیسبوک:  www.facebook.com/rawand3.org
در تیوتر:    www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل آدرس:  rawand3.kbl@gmail.com