آرشیف

2015-1-13

شیرین نظیری

اعلامیه: آوای زنـــان افغانستان تهدید ها دربرابردانش آموزان را به شدت تقبیح می نماید

آوای زنان افغانستان تهدید ها دربرابردانش آموزان را به شدت تقبیح می نماید

برای پنجمین باراست که صد ها تن ازدختران دانش آموزمکاتب تالقان دچارمسمومیت می شوند و این وضعیت ترس ووحشت مکاتب ، خانواده ها وحتا فضای این شهررا فرا گرفته وصدمه به درس وتحصیل دانش آموزان وارد نموده و درپهلوی دیگر تهدیدهای امنیتی ازسوی افراد طالبان، زمینه را برای آموزش و پرورش دختران تنگ ترساخته است. 
حمله برجان دانش‌آموزان توسط طالبان ودیگرتهدیدهای مشابه، سبب شده است که روند آموزش در شماری از ولایت‌های افغانستان مختل شود. بر بنیاد گزارش‌ها، در پی تهدید طالبان مبنی بر بستن مکاتب ‌به ویژه مکاتب دختران‌ــ درغزنی، حدود 119 مکتب در این ولایت مسدود شده و دانش‌آموزان از رفتن به مکاتب باز داشته شده اند.
روزنامه‌ی واشنگتن پُست نیز از بسته شدن مکاتب در شماری از ولایت‌های جنوبی که طالبان در آن‌ها نفوذ دارند، خبر داده بود. این روزنامه در 6 ثور (25 اپریل) زیر عنوان «مکاتب مخفی دخترانه در افغانستان با تهدید طالبان روبه‌رو اند» نوشت که شماری از افراد با ایجاد مکاتب زیرزمینی به آموزش دختران در مناطق ناامنِ افغانستان کمک می‌کردند اما این مکاتب زیرزمینی هم درتهدید افشا شدن و بسته شدن توسط طالبان قرار دارند.
همچنان درمناطقی که طالبان برای بستن مکاتب دختران، نفوذ چندان ندارند، ازحمله برجان دانش‌آموزان با مسموم ساختن آن‌ها -توسط پاشیدن مواد سمی در آب و یا استفاده از گازهای مسموم‌ساز- و پاشیدن تیزآب بر صورت شان ،خواستند از رفتن دختران به مکتب جلوگیری کنند. 
پیش از آن، بیش از یک صد و بیست دانش‌آموز در ولایت کاپیسا در ماه ثور 1388  در شمال کابل و حدود شصت دانش‌آموز در ولایت غزنی در سرطان 1390  مسموم شدند.
افزون بر این، پولیس در 12 حمل سال روان، جسد دو دانش‌آموز را در ولسوالی اندر غزنی به دست آورد که توسط پاشیدن تیزآب به بدن شان، جان باخته بودند. همچنان در ماه عقرب 1387، طالبان با حمله بر دانش‌آموزان دختر مکتب «نازوانا» در شهر قندهار شماری از آن‌ها را با پاشیدن تیزآب بر صورت شان، به شدت زخمی ساختند.
با آن که پس از این گونه رویدادها، مقامات محلی وعده داده اند که عاملان آن را به زودی شناسایی خواهند کرد و به میز عدالت خواهند کشاند مگر تا کنون کسی در پیوند با این گونه خشونت‌ها، مجازا ت نشده است. هویت عاملان این خشونت‌ها، همواره ناشناخته مانده و دولت برای افشا و مجازات آن‌ها کاری انجام نداده است مسمومیت صد ها تن از دانش‌آموزان دختر در تخار، آخرین موارد این گونه خشونت‌ها بوده است. 
نهاد های ذیربط ومسئولان امور صحی کشور تا کنون از یافتن علل وعوامل این حادثه ناتوان مانده  ،نه نوع مسمومیت توسط مراکز صحی شناسایی شده است ونه عاملین آن توسط مسولین امنیتی دستگیرشده است.
 
 این همه نتیجه ناتوانی مقامات افغانستان  بویژه ارگان های کشفی و پولیس کشوراست. ارگان های زیربط باید بتوانند بروز چنین حوادث را پیش از پیش شناسائی نموده وجلوگیری کند. تا فضای امن وآرامش برای دانش آموزان بوجود آید.
 
امنیت مکاتب دختران باید صد فیصد تامین شود!