آرشیف

2015-1-25

عبدالواحید رفیعی

اعــــلان مفـقــــودي

صاحب عكس فوق كه نام وشهرتش دربالا ذكرشده است ، به حيث وكيل ونماينده اهالي شريف ومجاهد "زنبيل آباد" درپارلمان ميباشد كه به صد اميد وآرزوبه وي راي داده وكيلش كرده به پارلمان فرستاديم ،‌ولي نامبرده ازآن تاريخ كه باپاشيدن نقل وشيرني ومشايعت وبدرقه ي اهالي شريف زنبيل آباد به كابل رفت، تاهنو زكه چند سال ازآغاز كارپارلمان ميگذرد ،اثري ازايشان نيست ،  نه خبري ازايشان شنيده ايم نه نطقي ونه صدايي وپيغامي ونه اثري ازايشان ديده ايم ….درست مثل اينكه زبانمان لال ايشان لال شده باشند ، يا خدا نكرده آب شد ه رفته باشند زيرزمين ،به قول شاعر : ديريست كه دلدارپيامي نفرستاد   ننوشت كلامي وسلامي نفرستاد …..بدين لحاظ ما ازبابت سلامتي ايشان دل نگران ميباشيم …

دراين مدت ما بيكارنبوده درپي دريافت اثروخبري ازايشان زياد بالا وپايين دويديم ،ازآن جمله تمام اهالي ده همه روزه روزسه دفعه قبل ازغذا وبعد ازغذا گوشهايمان را به راديوهاي مان ميچسپبانيم كه شايد صدايي يا حداقل سرفه اي ازوكيل مان برآيد ، ولي تاهنوزخبري نشده است ،ونيزچندين تعويذ "گردنامه " گرفتيم ولي فايده نكرد ، فال گرفتيم ولي فالگيرگفت سفركرده اي داريد كه مدتي ازاو خبري نداريد و….. به اينهم اكتفا نكرده خرجي جمع كرديم ، "خليفه غلام"،  ارباب ده را به پايتخت روان كرديم ، ولي وي بعد ازمدتي كه چكرهايش را زد وسفرخرج را خورد ،  فقط خبرآورد كه يك شب كه درخانه يكي ازدوستان در كابل نشسته اخبارتلويزون ميديده است ، ناگهان براي لحظه اي  وكيل مان را ديده است كه داخل يك چوكي سرش را گذاشته ودرحال نشسته  به خواب رفته است ، ….  اين امرسبب تشويش ايشان وما گرديده كه مبادا خدا ناخواسته كدام تكليف عايد حال ايشان شده باشد ، ولي بعضي اهالي كه شناخت بيشتري ازايشان داشته اند ميگويند ايشان ازكودكي آدم خوش خواب بوده وهميشه نشسته به خواب ميرفته است ودرعين حال كساني ديگري ازشهر دراين ارتباط به خليفه  گفته اند كه شما تشويش نكنيد ، اين چوكي كه شما ديده ايد ووكيل تان داخل آن خواب بوده، همان چوكي پارلمان بوده واين چوكي اصولا خواب آوراست واستفاده ازآن سبب خواب آلودگي ميشود ووكلاي آنها نيزاوقات خواب شان را درروي همين چوكي ميگذرانند ….ولي بعضي ازدوستان گفتند شما اشتباه ديده ايد ، او خواب نبوده بلكه درحال مطالعه قانون اساسي بوده ولي شما فكركرده ايد وي خواب است ،….  ازاين ناحيه تاحدي خاطرجمع شديم كه ايشان مريض نيستند …

كسي ديگرپيغام داده كه وكيل مارا ديده اند كه درپارلمان بوده ودريك دست كاغذ سرخ ودريك دست كاغذ سبز را بلند كرده بوده است ،اين حرف تا جايي درست است چرا كه وقتي كه وكيل هم نشده بود ما يك روز نفهميديم كه ايشان يارعمراست يا يارعلي ، هميشه عادت داشت ازهردو طرف حمايت كند ودرعين حال هردوطرف را رد كند، ما هیچ گاهی نمی فهمیدیم كه ايشان موافق يك موضوع است يا مخالف آن ، به هرحال اين خبرنشان ميدهد كه ايشان هنوز درپارلمان حضوردارد وازاين بابت هم خاطرجمع شديم كه لااقل اخراج يا معلق نشده اند …. ولي تشويش ما ازاين است كه چرا صدايي وياحداقل سرفه اي  ازايشان شنيده نميشود ؟ بعضي ازدوستان  به ما چنين گفتند كه ممكن ايشان بعد ازدريافت اولين معاش دالري اززورخوشي زبانشان بند آمده باشد ، اين اتفاق دورازامكان نيست ،‌ چرا كه اهالي زنبيل آباد همه معتقدند كه ايشان دربرابرپيسه چندان حوصله وطاقتي نداشته است …..

ولي يك عده ميگويند كه ايشان درزمان كانديداتوري به ما وعده سپرده بود كه براي شما سرهرخانه يك حمام ميسازيم وكوچه هاي قريه را قيرريزي ميكنيم وهمينطورقول داده بود كه اگروكيل شود ، به شيرني آن ازهرخانه يك نفررا به سفرسياحتي كره مريخ ببرند ،حالا ممكن ازاين بابت كمي شرمگين باشد ونتواند با ما روبه رو شود ، اگرمسئله اين باشد ،‌بدينوسيله اعلام ميكنيم كه اگرايشان ازاين خاطرآزرده اند ما ازسفربه مريخ تيرهستيم ومثل سابق براي حمام هم ميرويم به جوي ورودخانه وقيرريزي كوچه را  هم نميخواهيم ….  به اين طريق ازايشان خواهش ميكنيم لطف كنند فقط به طريقي خبرسلامتي شان را به ما برسانند تا مامردم را ازنگراني نجات دهند….

هم چنين بدينوسيله خواهشمنديم كساني كه ازايشان خبري دارند  لطف نموده ذريعه مكتوب يا پيغام ازسلامتي ايشان مارا خاطرجمعي داده شيرني دريافت دارند…..