آرشیف

2015-12-31

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اعطای جایزه شجاعت هاتمی

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

قرار اطلاع واصله، بزرگترین جایزه، بمناسبت شجاعت، همت و صداقت برای تحلیل گرسیاسی افغانستان، شخصیت با افتخار غورباستان جناب استاد احمد سعیدی، از طرف جامعه مدنی افغانستان تفویض گردید.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری می بالد که در شرایط کنونی فقط جامعه مدنی افغانستان، بادرک اینکه سرزمین غور نه تنها مهدابردلاوران چند صده ی پیش بوده، بلکه اکنون هم رادمردانی رادردامان کوهسار خویش عرضه جامعه نموده که درهرگونه شرایط مانند ستاره های آسمان می درخشند.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اعطای این جایزه ی بزرگ و بیاد ماندنی رابرای استاد سعیدی وتمام ملت بزرگ افغانستان تبریک گفته، ضمن استد عای صحت و عافیت به ایشان موفقیت های مزیددرتمام عرصه های زندگی تمنا میدارد.