آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

اعدام ؟؟؟ و تاكى اعدام؟؟؟

 

هموطنان عزيز! 
لحظه ى فكركنيد، ده هاقاچاقچى ايرانى باجرم سنگين درداخل خاك افغان دستگيرشده،كداميك اعدام شده است.؟ وظيفه يك دولت ووزارت ( خارجه)درمقابل اتباعش؛ حتى اتباع مجرم چيست؟چندسال است كه اعدام افغانهادرايران ادامه دارد؟ راه حل ديگربجزاعدام نيست؟ اينان اولادبشرنيستند.؟خانواده ندارند.؟سازمان ملل وجودندارد؟درافغانستان به هزاران جرم مدحش ازخودى وبيگانه صورت گرفت،حتى كلك يك مجرم قطع نشد.ولى درداخل ايران دوامدارجوخه،جوخه افغانانهابه پاى دارميروند.
برحال اين ملت بااين دولت ضعيف ،پوشالى وناكاراخون بايدگريست.نفرين بيكران بركرزى ودولت وزرا وسفراى بيسوادوفاسدش.
قشرمنور،دين ورسالت تانرااداكنيد،آواز بهم رسانده بلندكنيد،تابه گوش هاى ناشنوا طنين اندازد.وشايد ازطريقى جلو اين عمل ظالمانه دولت به ظاهرمسلمان ايران گرفته شود.،قلم بدستان بهررنج هاىودردهابى پايان قلم زنيد.خاموش نشستن تاكى وچند؟

 

دولت آخوندى ده ها افغان اعدام كند
دولت فاسد فقط تزرع،نه يك اقدام كند

نسل جوان سرگردان پى لقمه ى نان
باخوف وخطر، روزگارصبح وشام كند

سرانجام بايك كارخلاف پاى چوبه دار
رژيم فاشيست مكرر چو قتل عام كند

بادرد و دريغ نه دولت و نه جوامع بشر
توجه بركرده اين دولت خون آشام كند

واى برين نسل جوان كه بهرلقمه ى نان 
هركارى خواسته ونخواسته انجام كند

تا چند بناليم و زكى استطاعت جوئيم 
تادردبزرگ اين ملت رامدواوالتيام كند

اى ملت عزيزبخودآومگذارتادولت فاسد
هرناكس وزيرخارجه وصاحب مقام كند

 

دبير٢٠١٤هالند