آرشیف

2016-12-27

اعجاز عددی یا نظم ریاضی قرآن کریم

تناسب اعداد و نظم ریاضی درقران کریم واقعا شگفت انگیز است هرچند موافقان و مخالفانی وجود دارد ولی جای تامل و تفکر برای هر مسلمانی از روی انصاف به معجزه بودن قرآن