آرشیف

2015-1-8

نیک محمد نیکزاد

اعتمـــاد بنفس

 

تاوقتیکه عزیزم تصمیم نگیریِ وبه آن عمل نکنی مطمئین باش که هیچ تغیري درزندگی توبه وجود نخواهد آمد.
1- همیشه خودرابه دیگران مقایسه کنید.
2- هیچ وقت خود رادست کم نگیرید .
3- فهرست کارهای که موفق بوده اید تهیه نمده وآن رامطالعه کنید .
4- مصروف باشید خودرابیکارنگزارید مطالعه ویاورزش کنید .
5- باافراد مثبت نشست وبرخواست کنید .
6- باخود صادق باشید.
7- اهداف تان راتعین نموده وهرچند بارمرورکنید.
8- کارهای فردا خود را هرروزبنوسید به هرقیمتی  که شده انجام دهید وعملکردخود را درآن روزدرهنگام خواب ارزیابي کنید به این کارانگیزه اعتمادبه نفس زیاد می شود .
9- اگرکارخودرا سروقت انجام ندادید خورا تنبیه کنید مثلا ًازیک چیزی که بسیا ردوست داری خودرا محروم کنید .
10- واگرکارخودرا سروقت انجام دادید خود راتشویق کنید مثلاًیک چیزی که بسیاردوست دارید برای خود تهیه کنید .
11- نگرش خود رابه خود تعبیرکنید وبرای این جملات را تکرارکنید که من توانایی این رادارم که بهفمم وبپرسم ومن توانایی این رادارم که خودرا تعغیردهم .
12- هتماًچند باردرهفته ورزش کنید .
13- با کوچکترین پیشرفت خودرا به صورت جدی تشویق کنید .
14- تلاش کنید درمواردی بجزدرس خواندن درمقابل برخی موارد خواسته ها مقاومت کنید مثلاً گرسنگی خواب استراحت ….
15-همیشه فکرکنید که خداباشما است این دعا رابگوید خدایا من میخواهم باتمام وجود تردرگ کنم خدایا من نیازخودرا به درگاه توآورده هم وتونیزدرهای خود را بروی من بازکن من زندگی خودرا به دست تواناي تومیسپارم که باشد گناهای مرا ببخشي ومرادرزندګي هدایت کنی تاکسی شوم که تومیخواهی.
 
وتمت باالخیر
نیک محمد نیکزاد
حمل سال 1391