آرشیف

2018-3-1

دوکتور ص. سعیدي

اعترافات !

در زندګی من و ما افکار و لحظات وجود دارند که نه به آن راضی و نه از آن خوشیم. آما بودند و به انچه رسیدم از پروردګار خویش خوشم و به افکار امروز خویش که از خم و پيچ های راست و چپ ګذشت و به صراط المستقیم رسیده، افتخار دارم! 

آنهایکه دیگر می اندیشیدن و مانند ما نمی اندیشند، اصل مشکل نیست. 

خود فروشی و ککرک اندیشیدن اساس مشکل و از همه بدتر اول هدف تعین و بعد دلیل تراشیدن، مشکل است. 

تعصب و پیش داوری مشکل است و مهاجرت طولانی و تحت تربیهء  دشمنان افغانستان و تحت نظر واز منابع دشمنان بدون آګاهی از عزت و افتخارات خویش بودن،  اساس مشکل است. 

پرابلمهای وطنفروشانه و عزت فروشانهء  امروز در عدهء از جوانان ناشی ازین عوامل و بخش عوامل دیګر اند که بخش ازین عوارض منفی ناشی  از کم کاری های ما در رساندن حق و منطق آن نیز است. 

به جهالت دیروز باقی ماندن.، به لجاجت و خطاء ماندن ګناه است. 

من با معذور و مریض درین راستا چندان قهر نیستم. مشکل من مزدور است. برماست تا اول خود را به حق و منطق آن فهماند و در فهماندن معذور کوشید. رساندن حق از ما و قبولاندن اش کار ما نیست! هدایت به دست الله (ج) است! 

برماست تا معذور را به موضع حق آګاه ساخته و فهماند.  

برماست تا با مزدور را  بی رحمانه برخورد و تجریدش کرد! 

تنویر، تنویر  و باز هم تنویر ادای رسالت است!

دوکتور صلاح الدین سعیدی

لندن٢٧/٢/٢٠١٨