آرشیف

2017-1-16

اعتدال گرایی در اسلام

امروزه بسیاری از گرفتاریها و بدبختی ها نتیجه‌ای افراط و تفریط است