آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله ساحل

اظهار نگرانی ریـــــاست حفاظت محیط زیست غور

اظهارنگرانی ریاست حفاظت محیط زیست غوراظهارنگرانی ریاست حفاظت محیط زیست غور

اظهارنگرانی مدیریت های کارشناس، نظارت وتفتیش وآگاهی عامه ریاست حفاظت محیط زیست غور

 

بطور دوامدار درهرهفته از ساحات سبز درساحه شهرچغچران وارسی میگردد علاوه از ینکه بمقام ولایت گذارش داده شده به ادارات زیربط نیز توصیه وخواهش بعمل آمده تابهروسیله ممکن درقسمت آبیاری نهال های مربوطه توجه جدی نمایند باتاسف که نهالهای زراعت ، شاروالی و معارف اکثراَ خشک شده وتمام زحمات ثمرمطلوب نداده ومایه نگرانی است امید ادارات زیربط باقبول مسئولیت توجه فرمایند.

نهالهای مربوط ریاست زراعت

 

اظهارنگرانی مدیریت های کارشناس، نظارت وتفتیش وآگاهی عامه ریاست حفاظت محیط زیست غور

 

اظهارنگرانی مدیریت های کارشناس، نظارت وتفتیش وآگاهی عامه ریاست حفاظت محیط زیست غور