آرشیف

2015-2-6

عبدالقادر متین

اظهار سپاس ا ز محترم داکتر عبدالله هیواد والی ولایت غور

ما فا رغان لیسه های مربوطهُ معارف ولایت غور که غرض اشتراک در امتحان کانکور سال روان1390 هجری شمسی به  چغچران مرکز ولایت غور آمده بودیم  باقبول صدها خطر راه های صعب العبوروپر خطر را طی منزل نمودیم تا به  این جـا  رسیدیم و مدت چندین شب وروز را در سرمای شدید 16  درجه زیر صفر در هوتل های  سرد ونا بسامان بی آب و نان مناسب  با صدها مشکل سپری کردیم  که سعادت سر شاروال شهـر چغچران باشد و از جانب رهبری معارف نیز کدام دلسوزی و توجه  لازمه را در حق خویش  احساس نکردیم  و لی  خوشبختانه مهربانی ها و مواظبت های متداوم  جناب محترم داکتر عبد الله هیواد  والی غور بر همه شاگردان که تا هنوز هرگز چغچران مرکز ولایت را ندیده بودند وحتی برای بعضی ها  نخستین مسافرت از محلات مسکونی شان  بود  و  دیدن مرکز ولایت برای آنها خیلی  جالب بود مرهمی بر این درد ها و الام روانی شان بود گذاشت و با وصف  اینکه کلید  حل مشکلات شان در دست والی غور نبود ولی فکر میکردند که  والی ولایت همه کارهُ ایشان هست و برای فراهم کردن تسهیلات لازمه همه ُ ایشان را  مساعدت و همکاری مینمـود  و هر زمانیکه برای رفع مشکلات شان به مقام ولایت مراجعه مینمودند  با مهربانی خاص از ما استقبال وعرایض و پیشنهادات مارا به اسرع وقت به مراجع مربوطه میرساندند و فکر میکردیم ایشان مانند یک  معلم مهربان ویک هموطن دلسوز همراه ما  برخورد مینمودند که واقعا مایه مسرت ما است. راستی برای نخستین بار بود که ما احساس کردیم که والی غور واقعا مانند یک فرزند غوری صرفنظر از موقف و مقام که داشت مارا نوازش مینمودند که هر گز این خاطره  نیک را فراموش نمیکنیم و آرزو مندیم تا ایشان برای همیش موفق وسر بلند بوده و همکار و مدد گار  نسل جوان وبالنده ُ این وطن باشند. هکذا در حین اخذ امتحان کانکور شخص  خود ایشان در صحنه حضور یافتند و در طی دو روز امتحان همراه با استادان کانکور با وصـف مـصروفیت ها و مشغو لیت های وظیفوی با کمال  مهربانی و دلسوزی بصورت جدی صحنهُ امتحان را کنترول نمودند و هیچکس را مجال مداخله در امور امتحان ندادند که فکر میکنم بهترین امتحان کانکور در سطح کشور خواهد بود . که هیچ زمینه ُ نقل و کمک به افراد با واسطه وقدرت صورت نگرفت وصرف شاملین کانکور به زور بازوی خود هر آنچه یاد داشتند حل نمودند و کسانیکه قدرت و استعداد  و لیافت کافی نداشتند و در آینده از عهده ُ پیشبرد  تحصیل در پوهنتون بر امده نمیتوانند یقینا که به پوهنتون ها راه نمیابند  و سهمیه ُ افراد واجد شرایط را نیز پامال نمیکنند که این خود پیامی روشنی است برای عموم اشتراک کننده گان کانکور ها در آینده تا بکوشند با آماده گی کامل در امتحان اشتراک ورزند و هیچ امیدی به نقل  وجعل کاری نداشته باشند وصرف با لیاقت و اهلیت و استعداد خود اتکاُ داشته باشند وبس که این شعار ،شعار هر انسان وطندوست ،صادق  و راستکار این کشور است. هکذا قرار اظهار عدهُ از دوستان سیمای شهر چغچران  خوشبختانه از سال گذشته  با وصف برخی نابسامانی ها و موجودیت فساد اداری تا حال بسیار تغییر کرده است که بیانگر تلاش ها  ودلسوزیهای جناب  داکتر عبدالله  هیواد والی غور و سایر مقامات دولتی وتوجه خاص جامعه ُ جهانی درین ولایت  در طی یکسال است . آرزو مندم این روند به همان سرعتی که آغاز شده است به همـت خدمتگزاران صادق کشور همچنان ادامه یابد و درسال های آینده ما شاهد انکشاف متوازن در غور فراموش شده  از نظـر مقامات عا لیه ُ حکومت مرکزی باشیم.
 
با عرض احترام
به نماینده گی از شاملین امتحان کانکور سال 1390 هجری شمسی  در چغچران مرکز ولایت غور
ارسالی : عبدالقادر متین فارغ التحصیل صنف 12 لیسه ُ سلطان علاءالدین غوری