آرشیف

2014-12-30

عبیدالله عبید کیهان

اظـهــــــار محبت
   ســــــرود خـــــــوش شنیــدم ز یــــار زیبـــــا
                                             بـــــه عشــق اش میکنــــم مــــــــن تـرک دنیــــا
  از آنـــــروزی کـــه بـرایـــم کــرد اظهار محبت
                                            روان گشـــت زنـــدگــــــی ام ســـــــوی سعــادت
  بــرایـــــم گـفت کـــــه تـــــــرا دوســـت دارم
                                            بـــــــــرای دیــــدنـــت دایــــــــــم در انتـــظـــارم
  مـــــــن او را نیـــــــز دارم دوســـــــــت از دل
                                           بـــــــه لطف حــــــــق مــــــــرادم گشــــت حاصل
  بـــــه دربـــــــار خـدا بــــود خـواست مـن ایــن
                                          کـــــه از مــــــن بــاشـــــد روزی آن یـــــار شیریـن
  او را مــــن دوســـت داشتـــــم از اولیــــن روز
                                          بــــه امیــدش بــــــودم بــــــا دل پــــــر ســـــــــوز
  کنـــــون کــــه هسـت بـــا مــــن آن یــار جانـی
                                         نخــــواهـــــــــم چیــــز دیـگــــــر از زندگـانـــــــی
                "عبید کیهان" میخواهــــد همـیش از تــــو باشـــد
                  نــــه آیـــــد لحظهٔ بــــــی یـــــــاد تـــــــو بـــاشــد
 
5/5/1388– کابـــــل – افغانستان