آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

اظـهــار تـمـنـا

تا کـه ا ز لـطــف و ســخــا بـر مــا اشــا ر ت مـیــکـنــی
طـا قــت و صــبــر مــرا یـکـبــا ره غــا ر ت مـیــکـنــی

آ تــشــــم بـر د ل زنــی و پـکــه کــرد ن ســر د هــی
خـود ا زیــن سـیـــل کــبــا ب د ل نـظـا رت مـیــکـنــی

بـا خــد نـگ غـمـــزه ا ت تـیــر جــفــا یـــم مــی زنــی
د ر مـصـا ف نــا ز و عــشــو ه تـا شـطـا رت مـیــکـنــی

مـیـکـــشـی ا نـــد ر کـمـنـــد زلـــف مـشـکــیــنــت مــر ا
کــسـب ا یـن فــن بـد یـع را بـا مـهــآ رت مـیــکـنــی

شــا ه خـو بـا ن جـهـــا نــی و د ریــن فــصــل بـهــــآ ر
بــر ســبـیـــل خــســـرو ا ن بـر مـــا امــا رت مـیـکـنــِی

د یـر شــد وقــت نـمــا ز ا ســت ای پــری پـیـکــر بـگـــو
کی به خـون و ا شـک عـا شق هــا طهــا رت مـیــکـنـی؟

از فـــروغ مـسـتــمـــنــد و جـوهــــر فــرحــا ر ی ا م
کــی ز لــطــف خا ص شـان بـرمـا بـشا رت مـیـکــنــی؟

عــا شـقــا ن کــوی تـو دســت شـسـته ا ز جـا ن و دل انــد
کـی رهـا ی شـا ن به حکـمی ز یـن اسـا رت مـیـکــنـی؟

کـی ثـنـای حـق بـخـو ا نـی کـی کـنـی پـرســا ن مــا ؟
ذ کـر ا یـن شـور جنـون بــرچـه عـبـآ رت مـیــکـنــی ؟

سـا قـی سـا غــر شکـــن تا چـنــد سـوزد هـمـچـو مــن
تـو بّـه د یـوان حـــســن ا کـــت وزا رت مـیـکـنـی

جا ن مـن بـرگـو کـه ا ز ا حـسـا ن و فــضـل خود چطـور؟
بــر طــوا ف کــعــبــۀ د لـهــــا زیـا رت مـیــکــنــی

 

استاد فضل الحق فضل 
چـغــچـــران دیـار فـیــروزکــوه غــور ثـور ســال 1392 هــجـری شـمـســی

 

ایـن پـا ر چـه به اسـتـقـبـا ل شـعــر ز یـبـای استـاد بزرگوار جنـا ب مـحــمــد ا سـحـا ق ثـنــا شـاعــر شـیـریـن کـلام وشهـیـر کـشـور زیـر عـنـوان اطـهــآر تـمـنــا ســروده شــد ه اســت وبه نـور چـشــمــم اسـتـاد نـبـی سـا قــی غـرض نـقــد کـردن تتقــد یـم مـیـگـردد.