آرشیف

2020-10-16

jameghor

اطلاعیه دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اطلاعیه ی دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

نظر به مشکلات تخنیکی، درگذشت فقید دیپلوم انجینیر عبدالرحمن غوری رئیس اسبق بنیاد فرهنگی جهانداران غوری و همچنین شیوع ویروس کوید 19 درکشور، بنیاد فرهنگی جهاندارن غوری برای مدتی فعالیت هایش را متوقف ساخته بود.
اخیرأ هیأت مؤسسان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری تصمیم گرفت تا فعالیت های این بنیاد مجددأ آغاذ گردد، روی این اصل بعد از غور و بررسی های همه جانبه ی عرصه فعالیت های فرهنگی – تاریخی لازم دیده شد تا محترم نثاراحمد حبیبی غوری که تا کنون به صفت معاون این بنیاد بصورت صادقانه فعالیت می نمودند وکار نامه های زیادی درقسمت نشروپخش آثارنویسندگان، شعراو تاریخ نویسان کشور دارند و بنیاد رادرتمام عرصه ها مزیدأ به مردم کشوروجهانیان معرفی داشته، به حیث رئیس بنیاد جهانداران غوری انتخاب نماید.
هیأ ت مؤسسان بنیاد برای شخص حبیبی که شخصیت بادرک، دارای مدیریت دقیق و از درائت عالی برخورداراست موفقیت های شایانی را آرزوداشته، مطمئنأ این رسالت بزرگ را می تواند به خوبی انجام دهد، آرزومند است درقسمت اساسنامه و پالیسی های بنیاد درمشورت به اعضای رهبری و سایر علاقمندان بذل توجه نموده، فعالیت های بنیاد را بیشتر از پیش رونق بخشند.
درروال کنونی بنیاد صرف فعالیت های خویش را درمرکز کشورادامه داده و برای احیای مجدد مراکز ولایتی لازم است درشرایط بهتر مطمئن تر صحی تصامیم لازم اتخاذ گردد.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری برای فعالیت های خویش نیاز به یک سلسله پالیسی های جدید دارد که این پالیسی ها نیاز به نظرات و همکاری های شخصیت های دانشمند، استادان محترم دانشگاه ها، معلمین مکاتب، فرهنگیان و فرهنگ دوستان، اهل خبره و تاریخ پژوهان دارد، بدین وسیله از تمام علاقمندان احترامانه تمنا داریم برای بهتر شدن فعالیت های بنیاد، تأمین روابط دوستانه با سایر بنیاد هاو تشکلات فرهنگی – تاریخی این بنیاد راهمکاری دوستانه نمایند.
هکذا هیأت رهبری و بنیان گذاران بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از محترم محمد نظر حزین یار مسئول اسبق بخش فرهنگی ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد صمیمانه تقاضا می نماید تا انتخاب اعضای رهبری بنیاد کمافی السابق به امورفرهنگی و ارتباطات ملی و بین المللی بنیاد همکاری همه جانبه نماید.

بااحترام
بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری