آرشیف

2015-10-1

jameghor

اطلاعیه جرگه افغان های مقیم شهر هامبورگ آلمان

هموطنان عزیز !

بدینوسیله به اطلاع رسانیده میشود که قرار است یک  گردهمایی وسیع افغان های مقیم شهر هامبورگ آلمان، جهت تقبیح اعمال وحشیانه و تروریستی نظامیگران و ای اس ای پاکستانبه روز جمعه مؤرخ   2  اکتوبر سال روان عیسوی  از ساعت 30 :3 تا 6 بعد از ظهر،  در مرکز شهر هامبورگ آلمان دایر گردد .
اشتراک هموطنان گرامی درین میتنگ اعتراضیه، ادای یک رسالت ملی و تاریخی است.
 آرزومندیم با اشتراک گسترده تان صدای رسای تانرا به گوش جهانیان برسانید .
وحدت ملی مردم افغانستان ضامن پیروزی و نجات افغانستان است .
محل برگزاری گردهمایی :

آدرس:

Hauptbahnhof   Kirchen Allee , Hachmannplatz