آرشیف

2015-1-13

هلال احمر ولایت غور

اطلاعیه: تداوی مجانی اطفالیکه مصاب به امرا ض استخوان شکن و سو ختگی شدید

قرار است دوکتوران دهکده صلح المان به همکار ی جمعیت هلال احمر افغانی غرض تداوی مجانی اطفالیکه مصاب به امرا ض استخوان شکن و سوختگی شدید بوده و سن شان از یک الی یازده سال باشند به آلمان انتقال دهند .
به اطلاع عموم هموطنان ولایت غور رسانیده میشود. آ نعده فامیل های محترم که اطفال شان به ا مراض فوق الذکر مصاب باشندو غرض معاینه وتشخیص به تاریخ (8)دلوه سال جاری با 10 قطعه عکس رنگه سایز پاسپورت هــــمراه با تذکره اصل تابعیت مریض، والدین مریض ،ومسئول خانواده مــــریض در دفتر دهکده صلح الــمان واقع پل ارتل ولایت کابل جهت تشخیص ومعاینه مرا جعه نمایند.
توت: برای معلومات بیشتر بریا ست هلال احمر غور مراجعه نموده ویا به شماره (0777767387)در تماس معلومات حاصل نمائید.

بااحترام
صبغت الله بیک (ابراهیمی)
رئیس هلال احمر ولایت غور