آرشیف

2015-7-2

محمد دین محبت انوری

اطفال در حــاشـیــــه عید

روزهای عید برای هر مسلمان روز خوشی است  وخوشی برای همه یکسان است بزرگان وکودکان از خوشی ها ونعمت روزهای عید لذت میبرند.
عید دردیارما بگونه دیده شده که اطفال درحاشیه قرار دارند روزهای عید بزرگان به تبریکی عید بخانه های دوستان واقارب میروند ولی اطفال را با خود نمیبرند واطفال بی سرنوشت درکوچه ها سرگردان هستند یعنی  برای روزهای عید کدام برنامه منظم عیدی ندارند واز جانب بزرگان فامیل نیز توجه به حال اطفال نشده واطفال خارج ازبرنامه عیدی بزرگان است طوریکه من مشاهده کردم اطفال ازخود برنامه جداگانه را پیش گرفته اند که با گروه ها ودسته های کوچک تقسیم شده بدروازه های خانه ها رفته بشکل حقیرانه عیدی خودرا تقاضا میکنند که بعضی از خانواده ها برای شان چیزی از میوه های عید میدهند وبرخی هم آنهارا توهین وتحقیر کرده از درب منزل خود میرانند.
ولی سوال اینجاست اطفال که بخشی مهم از جامعه اند چرا در روزهای عید بی سرنوشت بوده در خوشیهای عید شریک نبوده ، با فامیل های خود یکجا به تبریکی عید بخانه ها برده نمیشوند اگربه خواسته های شان جواب داده نشود آنها خودرا عضو خانواده ندانسته وناامیدشده شاید هم جدا ازفامیل به اعمال دیگری دست بزنند مانند گشتن در کوچه ها پشت دروازه های خانه ها.
گروه های از اطفال را دیدم که سن شان بین 5 الی 12 سال بود خلیته های پلاستیکی در دست داشته ودروازه های خانه هارا درمیزدند وخواهان گرفتن میوه عیدی بودند وضعیت اطفال در روز های عید خوب نبوده قابل نگرانی است اماتنها بزرگان خودرا مستحق خوشی های عید دانسته واطفال درین روزها به فراموشی سپرده شده ومایوس به نظرمیرسند خوشی عید برای همه است درعید بزرگ وکوچک فرقی ندارد فامیل ها دروقت رفتن به تبریکی عید وسایر مراسم اطفال را باخود ببرند تا آنها مراسم عید را بدانند ودرآینده اشخاص با شخصیت وکرکتر اسلامی بار آینده وهمچنان از فامیلهای خود پیروی نمایند بردن اطفال هیچ عیبی ندارد بلکه درانزوا قرار دادن اطفال بخاطرطفل بودن شان جفا بحق آنهاست و در تربیه شان تاثیرمنفی داشته وعملا ماآنهارا از حقوق شان محروم میکنیم. از فامیل های گرامی خواهشمندم که بعدازین متوجه این نقیصه شده اطفال خودرا از خوشی های عید محروم نسازند وآنهارا درهرجایکه میروند باخود ببرند وازگشتن کوچه ها وپشت درها در روزهای عید نجات دهند تادیگر طفلی به جرم کوچک بودن وطفل بودنش بطور جداگانه به گدایی میوه عید نرود.
خوشی برای همه اول به اطفال.

پایان
چغچران
اسد 1393