آرشیف

2015-1-24

فرشيد مقدم

اطفال بـــــــــــي سر نوشت مركز اصلاح

 

 
اگر چه امروز ما مركزي داريم به نام مركز اصلاح  و تربيت اطفال، آشنا به گوش بسياري  و از نامش پيداست محلي براي تربيت واموزش دوباره اطفال متخلف از قانون /……..
اما متاسفانه نارسايي هاي عمده اي دراين مركز ديده مي شود شما هم به عنوان عضوي از اعضاء اين اجتماع بهتر است مطالب بسيار اندك در اين خصوص بدانيد .

  •        اطفال در بعضي موارد بي سرنوشت  مي باشند .

  •        از برنامه هاي تعليم وتربيه وباز پروري واصلاح مجدد اطفال در مركز اصلاح خبري نيست.

ولي به گوش تمامي آن دسته از خوانندگان برسانم اين مركز اصلاح نيست   مركز ايجاد عقده هاي نهفته و پنهان …….،،مركز سلب آزادي هاي از دست رفته شيرين ترين دوران زندگي و مركز ساخت انسانهايي………،،براي آينده است
امرور نزديك به يك سال است به اين شهر امدم وبسيار متاسفم كه هنوز نديده ام يك گام موثر وخوب براي اطفالي كه هر ماه شايد 4 ،5 ،يا بيشتر از اطفال هم مي رسد انجام شود هميشه حرف شنيدم و وعده  اما كسي حتي  براي يكبار هم كه شده به اين اطفال توجه نمي كندمركز اصلاح وتر بيت اطفال كه گاه حتي به دهليز هاي مشتر ك ان پاي دختران هم كشيده مي شود مر كز اصلاحي كه حتي تعليم وتر بيت از آنان سلب شده .
نه عالم ديني ،نه معلم مكتب ونه كتابي  اگر چه با عنايتهاي رياست كار وامور اجتماعي معلمي براي اندسته از شاگردان صنف شش به بالا مقرر شده كه رضا كار است وكار رضا كاران هم جايي براي گفتن ندارد،حال چه رسد به اينكه دراين مركز آمورش حرفه اي باشد واطفال براي آينده خود كاري بياموزند .كدامين قانون بر اين مركز (مركز اصلاح وتربيت اطفال)حاكم است من هم نفهميدم .
گاه گاهي مي بايست كمكهاي براي اطفال از اين موسسه وفلان ارگان غير دولتي يا دولتي جمع كرد بلكه بي فلان………………………..نمانند اما درد واقعي از سيستم عدلي وقضايي حاكم است كه امروز به عقده هاي اطفال اين مركز را گاه زيادتر وگاه هم بعضي اطفال را خوشحال مي سازد كه هر چند نواقص خود قانون را نمي توان ناديده گرفت مي خواهم بگويم نوع برداشت ازديد اقايان مسئول متفاوت است.
مي خواهم براي شما مثالي بزنم تاهمه بدانند كه چه مي گويم .طفلي داريم به نام…………………….حدود ……ساله كه مدت 8 ماه بيشتر است كه هنوز نمي داند حكم در مورد وي چه خواهد بود بي گناه يا گنهكار،در هر مرحله ازقضاوت حكم وي گاه گنهكار اعلام مي شود گاه بي گناه،
وطفل ديگري به نام ……………..حدود ……….ساله كه براساس تهمت شفاهي دوونيم ماه بدون سرنوشت باقي مانده بي سوال وجوابي دراين مركز بسر مي برد تهمتي كه شايد به اين مدت  نياز نبود اين طفل به اين مركز نگهداري شود علاوه براينكه هزينه هاي دولت ناتوان خود را خرج كند از تحصيل و كار وغريبي خود هم بماند اين مطلب را همه مامي دانيم هر چند مطابق قانون، كار مخصوصا كار شاقه بالاي اطفال منع است ولي در جايي كه خانواده اي هيچ نان اور خانه اي بجز همين طفل ندارد مجبور است كه اين طفل هم كار كند تا روزگار خانوداه سپري شود پس قابل توجه گوشهاي ناشنوا :مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اطفال ماده هفتم وهشتم

  •          مجازات طفل حتي به منظور اصلاح وتربيت بطور شديد وحقارت اميز جواز ندارد

  •          حجز طفل به عنوان اخرين را حل اصلاح وتربيت وي تلقي مي شود ومحكمه در تعيين  مدت حجز حداقل مدت ممكنه ان را مطابق احكام اين قانون در نظر مي گيرد.

حال شما قضاوت كنيد جواب اين همه چيست ؟