آرشیف

2015-1-24

عبدالقدوس عرفان

اطــــلاعــیـــــــه

 

 

اهمیت جنگلات

 

جنگل(forest)هدیه خدائی ونخستین دوست بشراست،هیچ یک ازپدیده های طبیعتبه اندازه جنگل درزنده گی انسانها نقش اساسی وسازنده راندارد.منابع طبیعی ازجمله جنگل ازارزشمنترین نعمت های الهی است ،چون زنده گی انسان وحیوان وابسته به زنده گی جنگلات است،وقتیکه سبزوخرم شوددوران نشات ،چون برگ هایش فروریزدروزگاراندوه ومرگ آن پایان عمرانسان است.
جنگلات دارای اهمیت اقتصادی،اجتماعی،صنعتی،اقلیمی،سوق الجشی ،محل تفریح ومعنوی میباشد.همیشه اقلیم جنگل نسبت به محیط غیرجنگلی درزمستان گرمترودرتابستان سرد ترمیباشدجنگل درمقابل باد،طوفان،سرما وگرما انسان راحفاظت میکند.میزان بارنده گی بیشترمحیط جنگلی به غیر جنگلی دارد.موجودیت جنگلات باعث جلوگیری ازسیلاب هاشده ویک فضای سبزونشات آورراببارمی آورد.خاک محیط جنگل نسبت به محیط غیرجنگلی دارای خاصیت نفوذپذیری بشترراداردکه هرقدرباران بباردسیل جاری نمیگردد ولی درمحیط خشک باران بباردسیل جاری شده وخسارات سیلاب های بیشتری به بشر به وجود می آورد.
ازهمه مهم ترجنگل آب را درداخل خود تصفه وذخیره نموده وبه تدریج به صورت چشمه سارها دردست رس بشرقرارمیدهد.دردهه اخیردانشمندان به این نتیجه رسیدندکه برخی ازموادی ازخوددرهواپخش میکندکه باعث ازبین رفتن بسیاری ازمکروب هاواجسام ذره بینی دیگرمیشود،رایحه درخت کاج pinusssppبرای مثال باعث ازبین رفتن مکروب سل(T.B) میگردد.
ازهمه مهمترتاثیرمعنوی جنگل به روحیه انسان است،تماشاکردن مناظرزیبای طبیعت برای بشرلذت وآرامش میبخشدتااعصاب خسته راتسکین نماید.آرامش خاص جنگل زنده گی فرحت آوروتمام سر وصداهای دلخراش شهرراازفکرانسان بیرون میکند.
ولایت غور که یک ولایت کوهستانی وکوهای آن درزمان سابق پوشیده ازجنگل بودولی نسبت ازبین رفتن جنگلات مردم دچارمشکلات زیادگردیده اندکه ازجمله سال گذشته ماشاهدجاری شدن سیلابهای مدهش وکشنده بودیم که درمرکزوولسوالی هارخ دادکه بیش ازصدهانفرخانه های شان زیرسیلاب قرارگرفت ودیگرخسارات ازقبیل تخریب باغات،زمین های زراعتی(آبی وللمی)هم چنان خسارات مالی وجانی رانیز دربرداشت.
روی این ملحوظ ازتمام وطن داران علمای کرام،نویسنده گان،روشنفکران دانشمندان…احترامانه تقاضامیدارم تاازجنگلات طبیعی که سرمایه خداد و مال همه ملت است ازاهمیت جنگلات به حدتوان بشری خویش برای وطن داران خویش معلومات ارایه بدارند.تا درآینده شاهد یک لایت سرسبزوتمام کوه های آن پوشیده ازجنگل را داشته باشیم آرزودارم که به این هدف مردم شریف ولایت غور مارا یاری رسانند. ممنونم

رجامندم کمی وکاستی که رخ داده باشد به بزرگواری خویش مارامورد عفوقرارداده