آرشیف

2016-3-9

محمد سرور انوری غوری

اصول اخلاقیات نظامی در دموکراسی:

یک افسر باید مشکلات اصول اخلاقی را با استفاده از پروسه تصمیم گیری جدی حل نماید زیرابا استفاده ازاین پروسه میتوان راه حل رادریافت کرد که دارائی بلندترین منافع معنوی میباشد .

1-اصول اخلاقی به چه مفهوم است.

– عبارت ازیک سیستم قواعد وستندردهای میباشد که باعث رهنمائی افراد غرض انجام یک عمل درست میباشد.-  اصول اخلاقی روی وظایف ومکلفیت های شناخته شده  جهانی اتکا مینماید .

اصول اخلاقی عبارت است از:

– انجام یک عمل درست.

 – انتخاب راه حل درست.

– اتخاذتصامیم که شما ودیگران درزندگی روزمره خویش مسئولیت آنرا بر عهده میگیرید.

اصول اخلاقی عبارت ازانجام یک عمل درست ،انتخاب راه حل درست وانتخاب راه حل مشکلیکه موثر بوده نه راه حل که آسان باشد ودرست موثر نباشد. چراموضوعات اصول اخلاقی برای یک افسر مهم میباشد؟

– همیشه مشکلات همچون تخلف ،بی نزاکتی ؛اجتناب ازمسولیت هاوکمبود احترام به دیگران دراردو وجود میداشته باشد .

 –  با مقایسه این مشکلات .عین افراد شکایت مینمایند ؛ نا سزا میگویند , اتهام وارد مینماین ودرزمان تحقیقات حتی سوگند یاد مینمایند.

  –  بعضی افراد میخواهند به اساس ارزش های شخصی خویش خود را تشخیص دهند . بعضی ها به صورت مستقیم فکر میکنند که دیگران دارای اصول اخلاقی نمیباشد ؛

1 – معنویت:

-عبارت الهام گرفتن از فرهنگ مروج وچگونگی روش زندگی واعمال اجتماعی میباشد .

–  ازنقطه نظر ما معنویت عبارت ازاصول اخلاقیات میباشد که دریک جامعه مراعات میگردد.

به طور جدید باید گفت که اصول اخلاقی عبارت ازیک طریقه میباشد که باید به اساس ستندرد های جهانی بشکل معنوی باشد ودارای مکلفیت های نیز باشد تابرای ما مشخص سازد که چگونه درزندگی روزمره انراتطبیق نمایم .

2 – اعتقاد:

 –  عبارت ازباورویقین مثبت میباشد که ما دررابطه به یک فرد یا مفکوره وچیزی ازخویش ظاهر میسازیم ؛ باور ویقین عبارت از اندیشه وتصور میباشد که تصور مینمایم که درست است .

3 –  ارزش ها :

عبارت از مورد است که برای افراد مهم وخوب تصور میگردد که البته حاوی مفکوره ویا چیزی میباشد .

–  ارزش های اصول اخلاقی عبارت ازهمه چیزهاواعمال که درست وصحیح است میباشد .

– ارزش هااصول اخلاقی درمقابل ارزش های استبدادی قراردارد.

4 –  نورم ها :

نورم ها  زمینه زندگی موزون رابرای افراد مساعد میسازد

–  نورم ها عبارت اند از قواعد ومقررات میباشد ( که البته به اساس ارزش واعتقاد به اوجود امده است).

–  نورم ها عبارت اند ازقواعد وستندرد های تحریری بوده که سلوک وروش فرد را معین میسازد .

–  نورم های غیر رسمی عبارت اند از قواعد واستندرد تقریری بوده که کنترول کننده سلوک وروش یک گروپ میباشد وهمچنان بر عکس اعتقاد ؛ نورم ها ومعیارها عبارت ازقواعد وقوانین میباشند که روی سلوک وروش حاکمیت دارد.

بعضی ازنورم های رسمی عبارت است از:

– مقرات

– قنون 

–  قواعد اسخدام به مفهوم دایرکتیف تحریری که توسط مقامات نظامی تهیه شده که البته توضیع کننده شرایط ومحددیت های میباشدکه به اساس ان قطعات اردوی ملی افغان وسربازان محاربه تعرض خویش را با دشمن اغازوتعقیب میکنند که نماینگر تمامی قواعد میباشد که زمینه زندگی موزون را مساعد میسازد .

–  همچنان نورم های غیر رسمی نیزوجود داردمانند ؛ تخلیه زخمی ها وفرهنگ ها ی دیگرکه دراردو وجوددارد. 

 5-  اصول اخلاقیات یک اردو مسلکی :

اصول اخلاقی اردوی مسلکی عبارت از معین کننده یک چوکات معنوی میباشد که دران تمامی فعالیت های نظامی تنظیم میابد . وروی( 4) ارزش اساسی ومهم که رهنمائیکننده چگونگی زندگی وجرای وظایف میباشداتکامیکند.

–   صداقت  

–  وظایف 

–  خدمات بیطرفانه 

–  درست کاری

به هرصورت این همه تنها ارزش های دائمی اصول اخلاقی نمیباشد . که البته موارد هست که باید به طور عادتی اردو بدان پایبند باشد تابتواند اراده های بزرگ خویش راعملی نماید.

6 صداقت :

درمقابل ملت اردو ؛ قطعات ؛ سربازان وفامیل های خویش که البته یک ارزش اساسی میباشد.

–  صداقت روی فداکاری ؛ استواری ؛ اخلاص وزهد اتکا میکند.

 –   صداقت روی همکاری درسوق واداره نظامی وملکی وهم چنان درفداکاری زیاد نسبت به دیگران اتکامیکند .

–  احترام به دیگران به طور مستقیم یکی ازمرکبات صداقت میباشد .

7 –  وظیفه:

روی کارهای که باید انجام شود اتکا می کند ، یکی ازفعالیت ها پرمسئولیت فردی می باشد.

وظیفه یک مکلفیت قانونی ومعنوی که بدون هیچ نوع تردید وتمرد انجام می شود .

8 –  خدمات بی طرفانه:

عرضه چیزهای خوب به ملت وانجام وظایف بدون درنظرداشت منافع شخصی .

خدمات بیطرفانه زمانی متضررمی گردد که یک فرد به علت مشغولیت شخصی وعلت مشکلات زنده گی روزمره فردی یا فامیلی دچار گردد. که البته این همه ازجمله ارزش های یک اردوبوده نمایان گر هیچ نوع تفاوت نسبت به دیگران نمی باشد یعنی همه به مشکلات مواجه میگردند.

درست کاری : روی صداقت وراستی وهمچنان تردید نشان دادند به فریب کاری اتکا می کند.

افتخارنیزاز جمله عناصرعمده بوده که قسمت عمده درست کاری را تشکیل میدهد.

نظامی مسلکی دریک دیموکراسی

ماخذ : حکومت افغانستان

دایرکتیف وزارت دفاع ملی وستردرستیز

( تعلیمات عالی پرسونل سال 1383 (2004 )

سوال بر این نیست که ایا نظامیان میتوانند درحیات سیاسی کشور خویش سهم گیرند ؛ اما مانند یک شهروند ازاد ومسئول به صورت مکمل درزندگی روزمره اجتماعی خویش سهیم میباشد .ونیز این ارتباط میگیرد به سطح اشتراک واستفاده ازنوع وسایل .

درمرحله گزاربه استقامت دیموکراسی ، سهیم ساختن مکمل نظامیان دربخش های سیاسی کاملا اشتباه پنداشته میشود . اردوباید تمام اعمالیکه باعث وسعت حاکمیت میگردد انجام دهد وراهای مختلف را غرض رسیدن به ان جسجونماید که پایه بنیادی حکومت محسوب میگرددوهمچنان غرض مئوثریت کارحکومت اردو لازمیست.