آرشیف

2016-7-20

گل رحمان فراز

اصل شایسته سالاری در تقرر نسل تازه نفس!

 

اصل شایسته سالاری در تقرر نسل تازه نفس!

بدینوسیله تقرر دوست عزیز، کارمند کارکشته، جوان توانای غوری تبار حارمن محمد یعقوب ابراهیمی را بحیث #مدیر عمومی ترافیک (بست سمونمل) قوماندانی امنیه ولایت غور که قبلاً بصورت موفقانه در آمریت شفر بمدت هشت سال بحیث آمر این مقام ایفای وظیفه نموده است، برای مردم غور و کلیه دوستان شان تبریک و مبارک باد عرض می دارم و برای این جوان کارکشته و متقی از خداوند متعال موفقیت، شفافیت کاری و صحتمندی وجود استدعا دارم!
ابراهیمی متفاوت تر از سربازان و نیروهای امنیتی دیگر می اندیشد، او که تا حال موارد چون شفافیت و مقید بودن به وقت جز از اولویت های اصلی کار اش بوده است، بخوبی توانسته است در بست های مختلف نظامی بصورت خردمندانه کار نماید و دل آمرین را در امورات کاری اش بدست آرد.
ابراهیمی یک رجال نظامی با تجربه است که در امورات مختلف نظامی چون؛ اداره و منجمنت، مخابره و ترافیک آموزش های مسلکی دیده است و بخوبی می تواند از پس هر کار نظامی به شایستگی برآید.
رفیق ابراهیمی در بست های که تا حال ماموریت نظامی اجرا کرده است، همگان از زیرکی، پرکاری، اخلاص، توانایی، اخلاق، صداقت، و لیاقت خارق العاده وی سخن می زنند که خود برای من با داشتن چنین دوستی که همه خوبی وی را می گویند قابل افتخار بوده و خواهد بود.
مطمئن ام اینکه سران ارگان های نظامی غور مانند ژنرال غلام مصطفی محسنی و فرمانده دگروال محمود انداربی بخاطر این لزوم دید شان و ملاحظه مقام وزارت امور داخله اشتباه نخواهند کرد و تقرر رفیق ابراهیمی به فلاح و خیر غور، سرفرازی قوماندانی امنیه و افتخار آفرینی رجال برجسته حمایتگر نظامی اش تمام خواهد شد.
ابراهیمی آموزش های مسلکی را در بخش ترافیک به کشور فرانسه فرا گرفته است و بدون شک می تواند مشکلات ترافیک غور را از دید مقایسوی اجرا دارد و آمریت ترافیک غور را بین همه آمریت های ولایتی الگو سازد.
بار دیگر، این افتخار را برای غوریان که فرزند لایق و آموزش یافتۀ شان فرصت خدمت را برای خود شان دریافته است مبارک باد عرض می دارم و از رفیق ابراهیمی می خواهم تا کما فی سابق با فساد و رشوه مبارزه کند و ماموریت خویش را الگو متجلی دهد.
با مهر 
گل رحمان فراز