آرشیف

2014-11-22

ساغر رشیدی

اشک

 

هر قطرة اشکم معنی دارد 
سکوتم…… 
ولی سکوت کردن هم خود، معنی و داستانی دارد 
ترسم اشکم خشک و چشمم بسوزد از تنهایی 
پس بگذار پیش از خشک شدن، این قطرات را برایت هدیه کنم 
چون امروز وفایی برای فردا ندارد 
و ترسم فردا زنده نباشم 
و این باران برای همیش وداع بگوید. 

30/5/2010