آرشیف

2014-11-17

احمد محمود امپراطور

اشک خوشی به دیده ی مان انتحار شد‏

درود به دوستان و صاحبدلان..!
جریان دیدار من با دوست بزرگوار؛ شعر فصح البیان، اکه مهربانم محترم محمد نعیم جوهر که متاسفانه با حادثه دلخراش انتحاری توأم شد و من ابیات چند را در رابطه بیان نمودم.
خدا را شکر که دعای شما نازنینان بما بود و از این حادثه جان سالم بدر بردیم.  smiley
——————–

 

فصلِ خـــــــزان تـــــــــازه گلِ نـو بهار شد

تاکه تمـــــاسِ جوهـــــــــرِ من برقرار شد

بعـــــد از سلام و پرسشِ احــــوال یکدیگر

یکشنبـــــه روز از بـــــرِ دیــــدن قرار شد

من شب تمــام شب به امیـــدی پگاهِ خوش

یک لحظـــــه انتظار بمن صدهـــــــزار شد

صبـــــح شد روزِ روشن من آفتــــابی بود

اینگــــونه زنــــــدگی ز بـــــرِ من گوار شد

ناگه صــــــــدای زنگ دلــــی پارسا رسید

گفتــــــا بیا که جوهــــــر تــو بی قرار شد

گفتــــم کجایی ای، اکه ی خوب و مهـربان

گفتــــا که جوهرت به پس کوچــه خار شد

حــــالِ عجیب داشتــــم از دیـــدن رخ اش

قلبـــــــم به آتــش نوســــان در فشار شد

بر بست از تنـــم همـــــگی غصه های دور

شوقِ وفـــا و دوستـــــی مان استوار شد

چند دوستِ دگــر بخودش نیز همره داشت

گشتیـــــــم معرفـــــی و به من افتخار شد

راهـــی شدیـــم به همـــــرهی یاران با وفا

تا در اتاق هــــر یکی هــــر جـــای بار شد

پهلو به پهلو هــــر دو نشستیــــم با صفا

اشک خوشی ز دیده ی مـــان جویبار شد

چای صداقت و، دل پر مهر و، روز خوش

این هـــــا همـــــه ز مرحمـت کردگار شد

ناگــه صــدای آفت دوران به پای خواست

یعنــــی که پیش خانـــه ی مــا انفجار شد

جستم ز جـای سینـــــه سپـر کردم از وفا

شیشه شکست و در تن ما ذوالفــقار شد

در جـــاده و به کوچه صدا هـای ناله بود

آتش پـــــــاره ز، هر طـــرف ما قطار شد

دود سیـاه ستـــون خودش تا فلک کشید

پیش نگاه ما همـــــه جــــــا شام تار شد

بر جوهـــر و؛ بر من و، بر دوستان نیک

آن خالق یگانــــــه به مــــــا پرده دار شد

خشکیـده شد بر لب ما قصه ی های شاد

اشک خوشـــی به دیده ی مان انتحار شد

آری ز دست نسل بد اندیش و کینــــه توز

هر هموطن به غصـــه و غم سر دچار شد

تنها نه من، بلکه همـــــــه مردمــــــان ما

هـر روز دام خورده ی این ننگ و عار شد

این واقعیت بُــــد و نبود افسانه ی قدیـــم

محمود دیـــد و بهـــــر شمــــا یادگار شد
————
یکشنبه 
۲۵ عقرب ۱۳۹۳ هجری آفتابی

که برابر میشود به ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور

کابل افغانستان