آرشیف

2014-12-28

حسن شاه فروغ

اشکِ اُمـیــــــــــــد

میرَسد روزیکه باهم میشویم
فارغ ازکُشتاروازبَم میشویم

میرَهیم ازاین نِفاق ودشمنی
در محیطِ صلح بیغم میشویم

شاد میگردیم بُوسیم یکدیگر
مانعِ هر دردو ماتم میشویم

حلقه ازاشکِ اُمید بَردیده ها
مردمانِ دیده پُر نم میشویم

عفوِ همدیگر بِداریم هر کدام
درسخاوت همچوحاتم میشویم

ازتواضع همچوشاخِ میوه دار
درحضورِهمدیگرخَم میشویم

میکشیم زاغ وزغن ازبوستان
بَر گلابِ باغ شبنم میشویم

هرمریضِ خود پرستاری کنیم
بر سرِهرزخم مرهم میشویم

با اطاعت ازکلامِ حَق همه
بندهٔ خوب و مُکرم میشویم

پیروی احکامِ حَق باید نمود
ماهمه ازنسلِ آدم میشویم

سَر بلند نزدِ خدا و خلقِ آن
سَرفرازِهردوعالم میشویم

 

 دورِ شمع هریکی پروانه وار

 باعثِ جمع کردن وضم میشویم

ازفروغ خویش میداریم چراغ
همچنان پروانه محرَم میشویم

16/1/2014
باتقدیم احترام فروغ ازلندن