آرشیف

2015-2-23

مسعود حداد

اشــرفـــــا

اشرفا از من نصیحت ،چون سلف رفتار نکن
آنچه کرزی کرد ورفت و تواورا تکرار نکن

طالبانِ جاهل هستند  ،د شمن جانی خلق
بهر سهمش در حکومت، بیشتراصرارنکن

گه مخالف گفت کرزی ،گه برادرخواند او
از تروریست بودن شان ،تو مگرانکارنکن

کاری کن تا ملت ما ، باز یابد خواب خوش
در سیاست ،خلق مارا ، راهی بازار نکن

مثل آن مردِ حقیر وخود پسند وجاه طلب
دیگران را مزد بگیر وخویش را بادار نکن

تیز کن شمشیرعدالت، از غلافش بر بِکَش
ریشۀ ظلم را بِکَن ، و مظلوم را آزار نکن

ترک تره خیل نما و از استخاره دور شَو
اژدهای جهل را ،از قبرشان بیدار نکن

هم به نعل وهم به میخ کوبیده ئی،تا بکنون
ملت هردم شهیدرا ،از خودت بیزار نکن

مسعود حداد
21فبروری 2015