آرشیف

2014-12-30

محمد تقی حسین زاده

اشـعــــــار وطنی

 

دوست عزیزم رضاامید سروده بود که :

سرودملی

قوقوبرگ چنار = رهبراشیشته قطار
میزندچرص وقمار = بادالروکلدار
کاشکی سیاف میبودم = ریش تاناف میبودم
درزیرلحاف میبودم = ازگناه صاف میبودم
کاشکی عبدالله میبودم = بالای کرولامیبودم
کاشکی فهیم میبودم =  ده چورسهیم میبودم
کاش رمضان میبودم = محتاج نان میبودم

ازینکه شاعری طنزگونه ایشان رابسیار خوشم آمد یک چند شعردیگر من هم به اجازه راشد جان دنباله اش اضافه کردم
کاشکی راشد میبودم  = یک شخص فاسدمیبودم
کاشکی ایرانی میبودم  = کوچه وخیابانی میبودم
کاش ملا میبودم  =  خلاق بلا میبودم
*********************

هنوزاول جنگ است قومندان گیله داره
تاحال یک فیرنشده این کار دنباله داره
برای زنده ماندن فرارکردن درست نیست
هرروز شنیده میشه، آمرمعامله داره
*********************

فراموشت نشه هرگز جهاددرراه حق باشه
ثوابش رابگیرخودت اگرچه مستحق باشه
بجنگید وبجنگید تاشویدپیروزازین میدان
به فکر این مباشید که دشمن،عبدالحق باشه
**************************

دلم د‍وک دوک موکونه دلم دوک دوک موکونه
دلم دوک دوک موکونه ، ارباب میایه
همرای تمبور ورباب مییایه وی
اگرتمبور ورباب نیاره 
همرای خرجین جوراب میایه وی
درین روز های گرم جوراب چه کار است؟
برای مردم گرماب مییاره وی