آرشیف

2016-3-19

عبدالکریم غریق

اسماء دختر عُمَیس خَثعَمِی

اسماء دختر عُمَیس یا عَمِیس بن معد(معبد) بن حارث بن تیم بن کعب بن مالک بن قحافه بن عامر بن ربیعه بن عامر(غانم) بن معاویه بن زید بن مالک بن بشر(بسر) بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن خلف بن افتل(خثعم) خثعمی می باشد، و سلسله نسب فوق را ابو عمر برایش تحریر نموده است.12  ابن کلبی نیز به ترتیب فوق بیان کرده، اما در سلسله نسب وی بعد از ربیعه چنین آورده است: ربیعه بن عامر بن سعد بن مالک بن بشر. وابن مندة او را اسماء دختر عمیس بن معتمر بن تیم بن مالک بن قحافه بن تمام بن ربیعه بن خثعم بن انمار بن معد بن عدنان گفته است. و در اصل انمار یکی از اجداد اسماء اختلاف است، بعضی از مؤرخین او را از معد و اکثریت او را از سرزمین یمن گفته اند. مادر اسماء را ابو عمر، هند دختر عوف بن زهیر بن حارث کنانی گفته، اما دیگر مؤرخین اسم مادر او را خوله دختر عوف بن حارث کنانی می گویند. اسماء از مسلمانان اولیه بوده، و به همراه شوهرش جعفر بن ابی طالب(رض) به حبشه مهاجرت کرد، و در آن سر زمین از ایشان عبدالله، عون و محمد متولد گردیدند، سپس به مدینه مهاجر گردید، و زمانی که جعفر بن ابی طالب(رض) به شهادت رسید، وی با حضرت ابوبکر صدیق(رض) ازدواج کرد، و از ایشان محمد بن ابوبکر زاده شد، و بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق(رض) با حضرت علی مرتضی(رض) ازدواج کرد، و به اتفاق مؤرخین عقیده دارند، که از وی یحیی بن علی متولد گردیده است، اما ابن کلبی را گمان بر آن است، که مادر عون بن علی نیز اسماء دختر عمیس است، و دیگر مؤرخین این را نگفته اند. اسماء خواهر مادری ام المؤمنین میمونه دختر حارث، هم چنین خواهر مادری ام فضل زوجه حضرت عباس بوده، و خواهر مادری خواهران شان نیز می باشد، و او را نه و یا ده خواهر مادری بوده است. بعضی از مؤرخین می گویند: اسماء در ابتداء با حمزه بن عبدالمطلب(رض) ازدواج کرد، و برای ایشان دختری متولد گردید، و بعدا با شداد بن هاد ازدواج کرد، و بعد از وی جعفر بن ابی طالب(رض) او را به نکاح گرفت، که این مطلب درست نیست، و آن که با حمزه (رض) ازدواج نمود، سلمی دختر عمیس خواهر اسماء بود، و اسماء مذکوره خواهر زن پیامبر اسلام(ص) و حضرات حمزه، عباس و دیگران بود. از اسماء دختر عمیس موصوفه حضرت عمرفاروق، عبدالله بن عباس و پسرش عبدالله بن جعفر و نواسه اش قاسم بن محمد و خواهر زاده اش عبدالله بن شداد بن هاد و عروه بن زبیر و ابن مسیب و دیگران حدیث روایت نموده اند.(3) حضرت عمر فاروق حدیث زیر را از اسماء دختر عمیس روایت نموده، و ترمذی آن را آورده است، که رسول الله(ص) فرموده اند: (بَل لَکُم هِجرَتَانِ إِلَی أَرضِ الحَبَشَةِ وَ إِلَی المَدِینَةِ.) ترجمه: برای شما دو هجرت است هجرت به سر زمین حبشه و هجرت به مدینه.(3)
 

ادامه مطلب در اینجا