آرشیف

2015-1-13

مسعود حیدری

اسلو در آستانه سفـر بارک حسین اوباما

 بارک حسین اوباما

 

     خواننده ګان محترم مطلع اند که کمیته جایزه صلح نوبل که مقر آن شهر اسلو پایتخت دولت شاهی ناروی است،مطابق معیار ها و مقرراتیکه در آن انیستیتوت وجود دارد،همه ساله از بین چندین کاندید یکه تا مرحله نهایی میرسند،یکتن را بحیث برنده معرفی و اعلان میکنند۰
طوریکه همه اطلاع دارند از طرف کمیته جایزه صلح نوبل آقای بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا  برنده سال ۲۰۰۹ این جایزه
اعلان ګردیده است۰ چون همه در مورد سابقه تاریخی این جایزه، بنیانګذار آن الفرید نوبل سویدنی،شکل و اندازه (وزن) این مدال و امتیازات
مادی آن میدانند،پرداختن بآن ضیاع وقت خواهد بود۰ هدف این یادداشت در جریان قرار دادن خواننده ګان از بر نامه سفر اوباما و
آماده ګیهای امنیتی پولیس ناروی است۰
 
 
      امنیت :
       – بخاطر تامین امنیت آقای اوباما حدود ده روز قبل بتعداد (۶۰۰)نفر از نیروهای ویژه ګارد امنیتی ریاست جمهوری امریکا به اسلو
آمده اند تا از نحوه فعالیتهای امنیتی پولیس ناروی نظارت ویا هم ممکن تامین امنیت بعضی از محلات را بعهده بګیرند۰
    – اعلان تعطیل فعالیت تمام انواع ترانسپورت در وقت آمد و رفت اوباما از فرودګاه بین المللی اسلو الی محل اقامت او،  مسافت
تقزیبآ بطول ۴۵ کیلو متر و بر عکس آن۰
     – به همه باشنده ګان دو طرف جادهُ فرود ګاه الی مرکز شهر هدایت داده شده که برق تمام اتاقهای شانرا(ولو قابل استفاده هم نباشد)
روشن نموده،همه پرده های کلکین ها کشیده باشد۰هیچ کس حق ندارد در لحظه ایکه کاروان موتر های مهمانان از مقابل خانه هایشان
(تا شعاع دو کیلومتر) عبور میکند،به عقب کلکین های خانه هایشان نزدیک شوند۰
 
   – در جریان اقامت رُیس حمهور فعالیت ترانسپورت زیز زمینی یعنی میترو (تی بان) قطع میګردد
   –  تاریخ دوم و سوم دسمبر تمام چاه ها وتونلهای سیستم کانالیزاسیون نقاط مرکزی شهر از طرف مقامات امنیتی کنترل (چک )
ګردیده،سرپوشهای فلزی همه آنها  ولدنګ کردیده تا کس نتواند داخل چاه های متذکره ګردد۰
   – دولت ناروی از دولت سویدن تقاضا کرده تا با اعزام موتر های ضد شورش این کشور را کمک نماید۰
    – منع عبور ومرور عراده جات (حتی دولتی) در اطراف محل اقامت اوباما « ګراند هوتل» وپاسداری ویژه از هوتل مذکور۰
 
    بر نامه سفر:
      طبق آخرین اخبار و اطلاعات ،قرار است طیاره حامل آقای بارک اوباما ساعت هشت و چهل وپنج دقیقه روز پنجشنبه دهم ذسمبر
به فرودګاه اسلو « ګارد موان» مواصلت نماید  ۰
 
      ادامه بر نامه او چنین اعلان شده:
      از ساعت نه وبیست دقیقه تا نه و بیست وپنج به دفتر انستیتوت جایزه صلح نوبل میرود۰
از ساعت۱۰:۱۰ تا ساعت ۰۰:۱۱ با آقای جان استولتنبرګ صدر اعظم کشور ناروی ملاقات دارد۰
از ساعت یازده بجه الی ساعت ۱۲ و۱۰ دقیقه تفریح دارد۰
از ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه الی ساعت ۱۳ بجه غرض ملاقات با هرالد پنجم پادشاه ناروی به قصر شاهی میرود۰موصوف در غذای
چاشت مهمان پادشاه است۰همچنان قرار است خطابه مختصر نیزایراد نماید۰
 بعد از ساعت ۱۳۰۰در یک مراسم ویژه که قرار است در تعمیر شهرداری شهر اسلو دایر ګردد،اشتراک مینماید۰
ساعت ۱۹۰۰ (۷بجه شام) اشتراک در یک ضیافت خاص در هوتل محل اقامتش۰
 
      روز جمعه یازدهم دسمبر ۲۰۰۹  ساعت ده بجه و بیست و پنج دقیقه از فرود ګاه بین المللی اوسلو پرړاز بر ګشت دارد۰
     در اخیر لازم است نګاشته شود که این بر نامه امشب اعلان شده است۰همچنان باید خاطر نشان ګردد که تا قبل ازین
بر نامه های دیګری نیز در مطبوعات ناروژی به نشر رسیده بود۰بنآ نمیتوان باور کرد که بر نامه ای ذکرشده،نهایی و تعغیر
نا پذیر باشد۰
                   شب ۷بر۸ دسمبر ۲۰۰۹ اسلو