آرشیف

2015-3-26

گل رحمان فراز

اسلام را از لوف سوزن نباید دید!

اسلام را از لوف سوزن نباید دید!

◀دین مبین اسلام در واقعیت به نهایت اندازه و به عالی ترین درجه جامع و فراگیر است که سیر تکامل دین داران مذاهب دیگر را به جامع و فرهیخته بودن اش مجذوب ساخته و تمایل شان را با ارایه موارد بصورت اکادمیک و تحلیلی کما فی سابق و یا هم بیشتر از پیش بر انگیخته است و ایشان را برضایت خودشان وادار به غور، پژوهش و مو شگافی در رابطه به دین اسلام می نماید. 
◀باید خاطر نشان ساخت که علی رغم این همه بر چسپ زدن ها و توطئه بافی ها پیرامون بدنام سازی این دین، اکثریت قریب به اتفاق اجتماع پژوهش های شان را بصورت مثبت در ریشه یابی دین مبین اسلام و زندگی عبرت آمیز پیشوای رسولان (محمد) بخرچ میدهند تا در حقیقت کتمان شده پی ببرند و راه ی راست را بر راه چپ ارجح بدانند.
◀اینکه عده ی از مسلمانان فلسفه سرا و پاکستانی اندیش چه میگویند و از اسلام چه چهره ی به تصویر می کشند، بخود شان مربوط می شود و بدون شک اسلام در هر دو روایت فوق (فلسفه سرایی و پاکستانی اندیشی) قربانی اهداف شوم نا پی برده گان شده است و بانگ بی عدالتی افراط و تفریط از آن سر زده است. رسول خدا میگوید که "انسان نباید از یک سوراخی دو بار گزیده شود." اما این ما ایم که بدون تامل فکری روان هستیم و به شعار هر بی خبر لبیک میگوییم حتی به شعار رمل اندار ها و جادو گران.
◀در این اواخر فیر های فکری تحقیر و توهین هموطنانی را در اسلام می بینم که اظهار همان گونه سخنان در شان بشر و آن هم افغانستانی نیست. حتی آرزوی این گونه الفاظ از شخص روانی هم بدور است چه رسد به اشخاص با عقل سلیم و بدن سالم و فیلسوف،  ما داریم به جامعه ی زندگی میکنیم که اسلامیت شعار اساسی و معتبر قانون اساسی اش را تشکیل میدهد پس آیا نواختن ساز بی دینی از اجتماع کاملا با دین خلاف کلیه امورات انسانی نیست و آیا نقض حقوق بشر و آزادی اجتماعی بحساب نمی آید؟!. 
◀متهم دروغین تعویز نويسان به حکم کتاب جادویی شان بالای شهید فرخنده و سوزاندن جسد وی بدون داشتن کدام علل واقعی یکبار دیگر صدمه ی به دین مبین اسلام وارد شد و اسلام را با مقایسه ی مذاهب و ادیان الهی ناکامل، دهشت، وحشت، بی بنیاد و مجازی تعریف کرد. البته همین که متذکر شدم اینکه انسان های پژوهشگر اسلام را از مرجع رسول خدا و چگونگی سلوک اخلاقی وی می بینند اما هستند کسانیکه این موضوع را بهانه وار نکته ی ضعف بگیرند و دل شيفتگان دیگر را از تقرب قلبی ی که نسبت به اسلام دارند دل سرد سازند و بر راه شان تغییرات ایجاد کنند.
روی هم رفته، عزیزانم هر یکی تان معلوماتیکه از اسلام به ذهن دارید بخاطر ابقای این دین مقدس و جلوگیری از سو استفاده های دشمن برای کسانیکه نمیدانند وسیله شوید و دامنه ی این دین را پهن تر و فراگیر تر بسازید و همیشه نسبت به وجدان تان راست باشید چونکه؛ 
راستی موجب رضای خداست
کس ندیدم که گم شود از راه راست
با ارادت
گل رحمان فراز