آرشیف

2016-3-25

اســـلام و ســکــولاریسم

قبل از پایان مقدمه باید به مطلبی اشاره کنم و آن اینکه اگر احیانا از سکولاریسم به عنوان مکتب یا ایدئولوژی و یا از جهان بینی اش نام برده میشود، منظور معنای اصطالحی و خاص نیست بلکه فقط استعمال کلمه به معنای عام بوده و از باب مقابله به مثل است و الا سکولاریسم فقط یک روش سیاسی است. بعد از پایان مقدمه ای کوتاه به مطالب متعددی زیر عنوان فوق خواهیم پرداخت و فکر می کنم از همه مهمتر این است که آیا قرآن ساخته ای ذهن محمد است. تا ببینم فاصله بین اسلام وسکولاریسم تا چه حد است.
 

ادامه مطلب در اینجا