آرشیف

2018-8-6

استمرار راه پیموده!

استمرار راه پیموده!

اگر یادتان باشد؛ افراد که امروز به گرد کرزی صاحب حلقه زده اند بعد از اعلام نتایج انتخابات 2014 به هرجایی که رسیدند داد از تقلب زدند. انگشت اتهام همه به سوی کرزی بود و حق هم داشتند و حتی اسپنتا هم شهادت داده است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در انتخابات 2014 به شکل وسیع و گستردهء به نفع اشرف‌غنی دست به تقلب زده است. 
اما حال، از عطا محمد نور و محقق گرفته تا یونس قانونی و اسماعیل خان بشمول جنرال دوستم و احمد ضیا که ضربه محکم از سوی هم پیمان انتخاباتی خود خورده اند در محور حامد کرزی جمع شده و به یقین بار دگیر بازیچه کرزی خواهند شد و وسیلهء برای برقراری حکومت فاسدتر.
در سیاست افغانستان یک موضوع خیلی روشن است؛ رهبران پشتون برای تصاحب حکومت همیشه با هم متحد هستند. چنانچه کرزی دلیل قدرت یافتن غنی بود.
اشرف غنی وحامد کرزی در استراتیژی فرق ندارند. هردو طالب را دوست دارند؛ یکی آشکارا دیگری با سیاست و مدارا. کرزی رهبران جهادی منسوب به جمعیت و شمال را کشت و اشرف غنی میخ شان را از زمین کند. کرزی زندانیان طالبان را بخاطر برادری آزاد کرد و اشرف غنی زندانیان حزب اسلامی را بخاطر برقراری تعادل قومی در محابس. 
برای حامد کرزی معاونیت اول و دوم و وزارت مهم نیست؛ کرزی هم شخصیت با غرور است و هم سیاست افغانستان را از درون خوب می فهمد. اگر پای سایر اقوام در میان باشد کرزی در پهلوی غنی میماند اما اینجا موضوع فرق میکند. کرزی میخواهد با سیاست استفاده از قومیت ها دوباره قدرت را به درانی ها برگرداند. کرزی شخص بدیل اشرف غنی را از نزدیکان خود برای نامزدی در کرسی ریاست جمهوری پیشنهاد میکند و حاضرین در مجلس بخاطر ماموریت فردا با او متحد میمانند خلاص.
اینها با عبرت از گذشته، در حد و اندازهِ رهبری برای مردم خود عمل نمی کنند. ایشان راه پیموده را دوباره می پیمایند.

با مهر
اوشانی