آرشیف

2015-1-16

صلاح الدین صمیم

استــفـــــــــاده از وقــــــــت

گرگوهری ازکفت بیرون تافت
درسایه وقت میتوان یافت

گروقت رود زدست انسان
باهیــچ گهـرخرید نـتــوان

 

هرچیزدردنیاقابل جبران است به غیرازوقت,که چون یکبارازدست بدر رفت,مجدداً بدست نمی آید.جوانان عموماً چنین تصور میکنند که عمرشان بسیارطولانی وگسترده است! وبه همین جهت آنان قدرت وقت رانمی دانند. 
وقتی به خود میآیند که پیری چهره خود را نشان میدهد ویاناگهان عمرشان قطع میگردد,وضع اکثرجوانان مانندمردی پولداری است که سرمایه محدودخودرا بابی پروائی خرج میکند,غافل ازآنکه دیریا زودثروت بزرگ اوبه پایان خواهد رسید. 
یک روزخیلی بی اهمیت به نظرمیرسد وحال آنکه یک روزازلحاظ کیفیت بایک سال برابراست درین مورد دانشمندی مینوسد: 
«مازارعی هستیم که هرروز که میگذرد بیشترازروزگذشته کشتزارهای مرگ خودرا شخم زده ایم» وعرب میگوید:«الوقت کاالسیف اذالم تقطعه قطعک»یعنی وقت چون شمشیراست اگرقطعش نکردی قطعه قطعه ات میکند آیاحیف نیست درچنین دنیاکه سرمایه عمر مارا وقت تشکیل میدهد,بگذاریم که ساعات عمربیهوده تلف شود وبصورت آبی درآیدکه دربیابان سوزان وبدون کشت رهاشده باشد؟ 
اگرکسی ساعت مارابدزدد,براوخشم میگیریم ولی اگرهمان شخص ساعتی ازعمرماراتلف بکند,نه تنها برآن خشم نمیگیریم,بلکه خوشنودهم میشویم؛ وحتی گاهی به سراغ آنان هم میرویم تااوقاتت مارا باصحبت های پوچ,اعمال باطل وبی معنی تلف کنند. 
جام عمررابه دست ماداده اند تاآنرامطابق میل خود پرکنیم اختیاردردست ماست مامیتوانیم جام عمرخود را از زهرلبریزکنیم همچنین قادریم گواراترین شربت هارا دردرونش بریزیم؛اگراوقات خودراباشرارت بگذرانیم جام عمرمااز زهرپرمیشود واگرحیات خود رابا کردار,پنداروگفتارنیک آرایش بدهیم جام عمرما ازشربت گوارا پرمیگردد. 
پس همانطورکه زنبورعسل فقط ازعیصرگلهای خوشبووسودمنداستفاده میکند,ماهم بایدبانیکان آمیزش کینم تا اوقات ماعاقلانه صرف شودوجام عمرما ازشهدناب لبریزگردد وبایدهمیشه به یاد داشته باشیم که بهترین دوران عمربرای کسب فضائل علمی واخلاقی دوران جوانی است,زندگی به یک شب تاریک می ماند,مابایدچراغ خود رابه دست خودبیفروزیم وزندگی خویش را روشن کنیم. 
ناپلئون کبیرکه کامیاب ترین فردعصرخودبود,برای انجام هرکاروقت تعین کرده بود وفقط باتقسیم وقت وتهیه بودجه عاقلانه وی توانست درمدت بس کوتاه به اعمال بزرگ وشگفت انگیز دست یازد ودنیارا بااعمال خود به حیرت اندازد. 
پس سعی کنیم تابرنامه روزانه خودرا مثل ساعت تظیم کنیم وبرای رسیدن به این منظوربایدهرصبح برنامه برای خود درست کنیم وبرای اینکه برنامه مان بصورت درست انجام گیرد باید گفته معروف بالزاک رادرنظربگیریم: 
«بعضی ساعات را ازمامیگرند,بعضی ساعات را ازمامیدزدندوبعضی خود به خود ازمامیگریزند درمورد ساعات که خودبخود میگریزند نمیتوان کارکرد؛ولی درمورد افرادکه ساعات را ازمامیدزدند به قول بالزاک بدترین دزدانند میتوان اقدامات کرد؛پس بایدمتوجه باشیم که دزدان وقت, اوقات گرانبهای مارا ازچنگ مان بدرنیآورند. 

صلاح الدین صمیم دانشجو صنف دوم پارسی دری