آرشیف

2015-1-26

محمد دین محبت انوری

استعداد هـــــا در حــــال سوخت است!

 
 
انسان ازبدو پیدایش خود به  آموزش علم کوشیده وهمواره به آن ضرورت حیاتی داشته است.
که در آموختن علم ودانش استعدادها مطرح بحث بوده ودرین راستا استعدادهای متفاوت وجود داشته.
در طول زمان تاریخ درین سرزمین انسانهای با استعداد پا به عرصه وجود نهاده که حتی از میان آنها نابغه های هم سر بلند کرده اند اما آنطوریکه لازم بوده در حفظ ورشد این نابغه های با استعداد کوشش وتوجه بخرچ داده نشده است وهمچنان بخاطری بلند بردن اتوریته وشخصیت ایشان کاروکوشش بیدریغ نیز از جانب دولت ها صورت نگرفته که ما شاهد این همه نارسایها بوده ایم.
ازاستعداد های اشخاص کشور مادیگر ممالک استفاده کرده وایشان را درکشور خود پناه داده وبه آنها احترام نموده اند دربعضی موارد میتوان گفت که از دانش آنها به نفع کشور شان سود برده اند لیکن در وطن خودما تاهنوز از همچو نابغه ها وانسانهای با استعداد استفاده درست نشده وحتی گفته میشود که بفکر نابودی شان نیز بوده اند با وجود شرایط ناگوار زنده گی درین دیار بازهم می بینیم که ازین سرزمین مرد خیز استعدادها وشخصیت های خارالعاده سر بلند مینمایند متاسفانه که استعدادهای شان ضایع شده  وزمینه  رشد برایشان مساعد نمیباشد ما دربخش های مختلف درین مدت کوتاه که کشور نفسی نیمه براحت میکشد قهرمانانی را سراغ داریم که بزودی رشد نموده ودرسطح جهانی شهرت یافته اند.
حالا بیاییم در عرصه معارف فکر کنیم معارف که پایه واساس یک دولت است وآینده وبقای کشور به معارف تعلق دارد هنوز هم مانند گذشته های تلخ فرزندان این وطن رشد نکرده وزمینه تعلیم درست نظر به خواست شرایط وزمان برایشان میسرنیست باید بیاد داشته باشیم که دربین همین اولاد وطن استعداد های خفته است که اگر رشد کنند در سطح منطقه وجهان بی نظیر وبی همتا خواهند بود افسوس که این استعدادها در حال سوخت هستند وارزش آنها را کسی نمیداند به عقیده بنده در مجموع توجه ودقت دولت مردان دربخش معارف بسیار کم بوده وحتی در فکر بعضی ها این مفکوره وجود ندارد ما وقتی در سطح جهان با اعتبار هستیم که افراد دانشمند ومتفکر داشته باشیم وبتوانیم  در میدان علم با دیگران رقابت نمیاییم وآن وقت است که راه پیش رفت وترقی را خواهیم پیمود.
ما نباید این را نادیده بگیریم که اولاد این سرزمین اولتر از همه به آموزش علم ودانش ضرورت دارند وهر طوریکه میشود این زمینه برایشان آماده شود همین حالا اطفال ما به مکتب ها میروند اما بدون معلم ووسایل درسی هستند باید باور داشته باشیم که در بین همین اطفال استعداد های وجود دارد که مااز آن خبر نداریم به باور کامل میتوان گفت اگر برای اطفال پابرهنه وشکم گرسنه این دیار زمینه تحصیل فراهم گردد ودر رشد معارف توجه اعظمی بخرچ داده شود روزی ما شاهد بروز شخصیت های خواهیم بود که مارا در میدان جنگ علم کامیاب کنند.
در شرایط فعلی کودکان ما بیشتر از هر وقت دیگر به توسعه معارف با کیفیت ومنظم محتاج هستند من از حکام  ودست اندر کاران معارف تقاضا دارم که بخاطر آینده وطن وتربیه اولاد این سرزمین عقب مانده با استفاده از کمک های کشور های خارجی که جریان دارد وقت را برباد ندهند وکارمثمر وتوجه دایمی را در راه رشد معارف نموده وسازماندهی بهترومنظم تری را  برای آبادی آسمان پرشکوه معارف درپیش گیرند وشب وروز جهت ارتقای سطح تعلیم وتربیه در کشور بکوشند تا باشد استعدادهای رشد نیافته بشگفت وشگوفه های آن این سرزمین راشگوفان کند.
 پایان
چغچران
ثور١٣۸۹