آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

استراتیژی عریــــــــان و اهداف پنهان

  

مبارزه با تروریزم از جانب اضلاع متحدۀ امریکا ظاهراء در سر لوحۀ کار آن دولت در قرن بیست وبیست ویک قرار داشت، آغاز اقدامات جدی علیه این پدیده همیش با فراز وفرود های گوناگون با همراه است، وهیچ گاه امریکا نتوانسته جهت بیشبرد این اهداف در مسیر اساسی وغیر قابل تغیر گام بردارد، امریکا در آغاز قرن بیست از محافظه کارترین نیروهای ارتجاعی وعقب گرا حمایت نموده مخالفین این دولت ها را تروریست خطاب مینمود ،بطور مثال حمایت از رژیم های محافظه کار در افریقا چون ملک ادریس در لیبیا ملک فاروق در مصر وحمایت بی دریغ از شا ها ن مستبد وشیوخ مرتجع عرب در خلیج فارس میتوان تذکر داد، برخورد امریکا با کشورهای امریکای لاتین نیز تحت تاثیر همین گونه سیا ست ها یعنی حمایت از مرتجع ترین عناصر در چیلی ،ارجنتاین ونیکاراگوا وسایر کشور های امریکا لاتین الظهرمن الشمس است .رشد تکامل جنبش آزادی خواهی در قارۀ افریقا،آسیا وامریکا لاتین ودفاع اتحاد شوروی سابق از این جنبش ها امریکا را وا داشت تا از دولت ها استعماری آن زمان به دفاع برخواسته ودر جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک خویش در صف آنها قرار گیرد، شکست فرانسه در هندوچین وجای گزین اضلاع متحدۀامریکا در جنوب آسیا گواه محکم تغیر قدرت در آن زمان بود، که سر انجام امریکا با دادن ضایعات بزرگ جانی ومالی از هندو چین خارج گردید .حوادث چین کوریا ویمن نیز از زمرۀعقب گرد های امریکا است . 
ولی جنگ افغانستان ووقایع خون بار بیش از سه دهه جنگ داخلی در این کشور، امریکا را در موضع قوی تعرضی قرار داد، او حریف خویش شوروی را در تنگنای مخوف در دام افگند، تا اینکه شوروی ها ناگزیر افغانستان را ترک نموده ورژیم طرفدارش نیز سرنگون گردید، ولی بازهم امریکا از وضع بیش آمده در منطقه نتوانست سود جوید وبا اطمینان واعتماد با پاکستان برای خویش ورطۀ هولناکی ایجاد نمود، تا اینکه مجبور حمله به افغانستان شد امریکا با همه این تجارب در بارۀ افغانستان وسیاست های پاکستان که عامل این همه ناکامی ها بود نتوانست پاکستان را در جنوب آسیا به حاشیه براند، ولی بازهم به مشوره با سازمان استخباراتی پاکستان "سیاه" برای عساکر خود قبرستان عظمیی رابرای سپاهیان کشور های عضو ناتو احداث نمود، که تا حال رقم تلفات این نیرو ها بیش سه هزارو یکصد چهل وهفت تن میشود طالبان توسط کمک ها بی دریغ پاکستان به قوای افغانی هم یوروش برده تلفات قوای مسلح کشور بیش از ده هزار تن بالغ میشود، وتلفات ملکی بیش از تلفات نظامی است .ولی امریکا نمیتواند ویا نمیخواهد از دوست دیرین اش پاکستان صرف نظرنموده بدیل را در منطقه عوض آن بیابد،گروه حقانی که به گفتهء امریکایها دست راست" آی اس آی"است مخوف ترین گروه تروریستی بوده که امریکا یها حالا در لست سیاه شامل ساخته درصور ت که این گروه درمدت ده سال گذشته از همه امکانات پاکستان سود جسته وصدها جنایت را مرتکب شده است، اسرار همکاری امریکا با پاکستان اسرار نهفته وپنهان است که برای جهانیان ومردم افغانستان قابل درک نیست، از جمله تلفات سه هزارویکصدو چهل وهفت تن از قوی ناتو دوهزارتن آن فرزندان امریکایی است، تعجب آور میباشد که امریکا به دست خویش توسط سلاح ها وابزار نظامی که به پاکستان میفرستد مسبب قتل فرزندان امریکایی واروپایی میگردد . 
اگر ادامۀ جنگ در افغانستان صحنه سازی جهت نفوذ در منطقۀ دست نا خوردۀ آسیای مرکزی است، که سیاست گذاران امریکایی ظاهرا مبارزه با تروریزم را وسیلۀ ادامهء حضور خود در منطقه میدانند ؟چنانچه گاهی امریکاییان اعلان میدارند که طالبان دشمن امریکا نیستند( 1) جدید ترن تلفات در 16 دسامبر در هلمند به کشته شدن دو سرباز امریکایی درهلمند منتج گشت وطالبان مسوولیت این حمله را پذیرفتند این است تحفهءجدید دوستان امریکایی ! 
اهداف پنهان در جنگ افغانستان فاجعهء جبران ناپذیر است، که از ادامه آن فقط پاکستان سود جسته وافغانستان قربانی این فاجعه است . 
1 ..اظهارات جوبایدن معاون ریس جمهور امریکا