آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

استراتیژی انکشاف مـلــی در ولایت غور

سیمینا ر چهار روزۀ انکشاف ملی به پایان رسید.

جهت هم آهنگ سازی انکشاف ملی وپروسه های باز سازی در سطح کل ولایت  سیمنار چهار روزۀ در چغچران مرکز ولایت غور دائر گردید.درین سیمنار أعضای شورای مرکزی ولسوال های ولایت غور شرکت ورزیده بودند . طی این چهار روز میتود ها وروش ها سالم  کار در چوکات شوراهای انکشافی رشد ظرفیت ها وآگاهی عامه وانتخاب اولویت ها  از بر نامه های این سیمینار بوده است که به کمک وزارت إحیاء وانکشاف دهات وریاست انشاف دهات ولایت غور داائر گردیده بود تا هنوز چندین بار این سیمینار ها در چغچران دائر گردیده است که به استقبال مردم مواجه شده است وتدویر این چنین سیمینار ها مثبت ارزیابی شده است.

این چندمین بار است که سیمینار های بخاطر استرتیژی انکشاف ملی در غور دائر میگردد هر چند مردم از نحوۀ کار وبر خورد هیئات در ما سنبله سال جاری  راضی به نظر نمی رسیدند اما حالا طوری به نظر می رسد که مردم ونمایندگان شان به کلیمات والفاظ مسئولین پروژه ها مانند پالیسی- استرتیژی رشد ظرفیت ها وغیره عادت کرده اند.چون هدف اصلی این ورکشاپ ها هم آهنگی ارتقای ظرفیت های کاری وتدریس میتود ها وتشخیص اولویت هاست لازم دیدم ضمن توضیح درین مورد در مورد اولویت ها در شهر چغچران نیز اشاره نمایم جائیکه مهمانان داخلی وخارجی میآیند واز دیدن آن تعجب میکنند نه سر ک پخته دارد- نه آب آشامیدنی ونه هم محیط سبز ونه هم میدان بازی برای اطفال وجوانان یک میدان خاکباد در نزدیکی شفاخانه وجود دارد که در تنظیم وسر سبزی آن هیچ توجه نشده است. که بسیار مایه افسوس است. 

 همه میدانند که ساکنین مرکز شهر چغچران از آب آشامیدنی بی بهره اند.زمین های جنوب دریا شوره زار وچاه های خورد وکوچک که حفر شده آب شان شور است بنآء از مجموع کار هائیکه شده حفر چاه عمیق بزرگ در شمال شهر  یعنی کاسی وتمدید لوله های آب آشامیدنی در خانه های مردم از اولویت با سزای بر خوردار است که مسئولین استراتیژی به بهانه اینکه کار ما توسعه شهر را شامل نمیشود از ضرورت ونیاز مردم طرفه میروند. اگر کار انکشاف دهات شامل شهر نمیشود باید ورکشاپ ها وسیمینار ها هم در دهات ومناطق گرفته شود. جالب است انکشاف دهات مطرح میشود وورکشاپ کاری را به مردم شهر میگیرند.

 

در مرکز.بستن بند پوزه لچ .حفر چاه بزرگ آب آشامیدنی واسفالت سرک های بین شهر وسر سبزی آن از أهمیت خاص بر خوردار است ودر بخش اولویت ها میآید. وسائر انکشافات قدمی بعدی این استرتیژی باشد.واما در قراأ وقصبات که استقامت کار ی وزارت ویا ریاست انکشاف دهات را تشکیل میدهد ساختن یک سر بند در تمام مناطق که در سالهای خشکسالی به کم آبی تهدید میشوند حیاتی است.البته نیاز مندی ها زیاد است ولی اولویت مهم تر است.واتصال قریه ها به همدیگرکه در غور رشد خوبی داشته ودارد .البته أعمار مکاتب وشفاخانه ها مهم است اما آنها از بودجۀ وزارت خانه های مربوطه إعمار میشوند. برای ارتقای بینش مردم ورشد ظرفیت ها لازم است این نشست ها وورکشاپ ها در قراء وقصبات دائر گردد که مردم از نحوۀ کار خالی الذهن هستند .اما متأسفانه بازهم کانفرنس ها وسیمینار ها بجای ولسوالی ها وقریه ها در مراکز بر گذار میگردد.هیئت ها کرایه وسفریه از قراء وقصبات میگیرند وکار را در مراکز ولایات انجام میدهند.