آرشیف

2018-11-14

mazizi

استحمــــارنوین ؟
هر کجــا باشـــــد الاغ بی زبان
می کنند اورا فساری در دهـان

چون حمار ازعقل می باشـد تهی
لاجـــرم بایــد بـــرد بـــار گـــران
 

هر رقم باری کنندش می برد 
نیست فــــرقی برالاغ ناتــوان
 

خر نمی داند که در پشتش چه است؟ 
کـود حیــوانیست ویا جنس گــران
 

لیــــک می باشد عجیِـــــب برآدمی 
چون دراز گوشی شود ،در این زمان
 

هــر کسی اورا سـواری میکنـد
زین کند اورا چو مرکوبی دوان
 

عقل وهوش برآدمی سرمایه است 
ثروتی بهتـــــر نباشد بـــه زآن

آدمیــزاد تاج کرمنـــا به ســر 
نه دگر مخلوق دارد در جهان
 

از«عزیزی» گهگهی پندی شنو
ای فهیـــم ویار خوبِ نکته دان

پایان 
—————————–
م – ع- عزیزی
روز سه شنبه ساعت 11:56 بوقت لندن 
   22 عقرب سال 1397 هجری شمسی  
13-11-2018