آرشیف

2015-1-14

فضل الرحمن فاضل

استاد چــــه گفته و ایرنا چــــــــه فهمیده است؟

 

ما چرا طبل جنگ بزنیم؟!
"ایرنا" خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ دهم عقرب سال روان خورشیدی، از انقره به نقل از یک روزنامه ترکی زبان چاپ ترکیه، از زبان استاد برهان الدین ربانی این خبر را نقل کرده است که :
علیه طالبان نخواهیم جنگید 
وقتی که من این خبر را مطالعه نمودم، آنرا با نظریات استاد در تناقض یافتم، بویژه اینکه چند روز قبل ایشان را در بیت الله الحرام نیز ملاقات نموده بودم. مطالعه خبر مرا واداشت، تا با استاد، تماس تیلفونی بگیرم، ایشان را از نشر این خبر ومحتوای آن در جریان قرار دهم.
استاد با شنیدن حرف های من، گفتند که نیم ساعت قبل ازینکه ترکیه را ترک بگویم، مصاحبه ای بایک نشریه ترکی انجام دادم. درآن مصاحبه خبرنگار ترکی از من پرسید که: نا تو باطالبان مذاکره کرده است وحتی برخی مناطق را برای آنها سپرده است ورئیس جمهور کرزی هم آمادهء مذاکره با ملا محمد عمر آخند وآقای حکمتیار شده است؟ اگر طالبان به کابل برگردند موقف شما مجاهدین چه خواهد بود، آیا شما با آنها خواهید جنگید؟
استاد گفت: من در برابر سئوال خبرنگار ترکی چنین گفتم که:
آمدن طالبان از دوحال خارج نیست، یا مهمان رئیس دولت خواهند بود که او قوماندان اعلای قوای مسلح است، بناءً ما با مهمان رئیس دولت جنگ نخواهیم کرد. دلیل ورود دیگر شان به کابل این است که ناتو در برابرشان تاب نیاورد وآنها به کابل بیایند.
بناءً مجاهدین که به اساس پروسه های دی دی آر ودایاک، قدرت نظامی خویش را از دست داده اند، چگونه با طالبان خواهند توانست تا بجنگند.
استاد گفت: برعلاوه من به خبر نگار ترکی گفتم که طالبان آنقدر توان رزمی ندارند که کابل را اشغال کنند وبنا بر فرض محال اگر کابل بیایند موقف ما عدم جنگ با طالبان خواهد بود، آنهم به دلیل اینکه یا مهمان رئیس جمهور کشور اند ویا هم به اجازه نیروهای بزرگ مثل ناتو به کابل می آیند، بناءً ما مجاهدین خلع سلاح شده، چه کاری انجام داده می توانیم. ما به حد کافی پنج سال با طالبان رویارویی داشتیم وجنگیدیم ومکافات ما القاب جنگ سالار وتفنگ سالار بود با تجربه از گذشته منطقی ترین راه همین است که واقع بین باشیم. زور کم وقهر زیاد فایده ندارد.
طالبان که رئیس جمهورکشور،آقای کرزی با ایشان آماده مذاکره است، دراین ارتباط به مولانا فضل الرحمن نامه می فرستد ما چرا با ایشان سر ستیزه وجنگ داشته باشیم.
از استاد در مورد بن لادن پرسیدم که با خبرنگار ترکی درمورد چه گفته بودند.
استاد گفت از من راجع به بن لادن پرسیده شد، من گفتم: بن لادن طوری که از حرف هایش همه اطلاع دارند، اعلان جنگ با امریکا است، افغانستان دردیدگاه او موضع کوچکی را تشکیل میدهد، بناءً برای ما به حیث افغان، مسأله طالبان مهم است که عناصر افغانی اند و فرزندان همین خاک.
از استاد راجع به ملاقات اعضای جبههء متحد که روزنامه ترکی آنرا ائتلاف شمال خوانده است، با طالبان پرسیدم.
استاد گفت: من برای شان گفتم، دید وادید باطالبان وباکسانی که طالب بودند، یااز طالبان دفاع می کردند ویا هنوز هم با آنان روابط داردند، آنقدردشوار نیست، طالب تنهاملامحمدعمر آخند نیست، افرادی از ایشان همین اکنون در کابل هم حضور دارند، حرف من این بود که هرکس می تواند باطالبان دید ووادید داشته باشد، امامن با ایشان مذاکره ای نکرده ام.
استاد در پایان گفت:
برای توضیح تفصیلی این حرفها، چند روز بعد در کابل،با مطبوعات صحبت خواهم کرد. واین جمله را افزود که:
اگر رئیس جمهور با طالبان صلح بخواهد، ما چرا طبل جنگ بزنیم؟!