X

آرشیف

استابلشمنت پاکستان دشمن افغانها و افغانستان بود و دشمن باقی خواهد ماند!

 پاکستان فکر میکند که وقت ان رسیده که نامردانه در شرايط سخت افغانستان را مجبور به زانو زدن به حاكميت پاکستان سازد. شرايط جديد پاکستان برای باز کردن دروازه غير مشروع  چمن-  سپین بولدک بعد از عذر خواهی جانب افغانی مانند شرايط كشور مهاجم و فاتح كه بر كشور مغلوب است ارتقا ميكند. شرايط جديد كه عملا شرايط کشورفاتح  بر کشور مغلوب تحميل ميكند شرايط است كه در نتيجه جهاد خويش و بازی ھای رذيلانه و مزورانه به ان نايل امده. شواهد و علایم نشان میدهد که جهاد پاکستان در افغانستان در حال ثمر دادن است.  بر كس پوشیده نيست كه پاکستان با تشديد جنګ در داخل افغانستان، فعال ساختن بيشتر ستون پنجم خويش تحت نام حركت طالب، داعش، جنبش روشنایی و کلکانی ھا، تنش ھا در بین حكومت كابل، وجود كادر های اجیر، تطمیع شده و فروخته شده ديروز و امروز و افراد  نوكر و عمیل پاکستانی در بخش از نقاط کلیدی حاكميت افغانستان و درجبهات جنگی با حضور صريح نظاميان پاکستان در عرصه جنگ و اکمالات لوژيستیکی. دشمنان مسلح حاکمیت کابل از جانب نظامیان پاکستان  و تنش های عمدی و پیشروی ھا در داخل افغانستان و ایجاد دروازه های غیر مشروع، بستن دروازه ازجمله در شرایطيكه افغانستان دارد به الترناتيف ها چاه بهار و ریل چین افغانستان و استفاده از اب و معدن خویش میپردازد و به کنفرانس های جهانی جهت کسب کمک ها رفته و پاکستان دارد روز به روز تجرید میشود. درین حالت پاکستان میخواهد ثمر جهاد خويش به دست اورده به اهداف ناجايز و غير مشروع خويش دست يابد. درين مرحله سرحدات غير مشروع را عليه افغانها به طور رسمي سازد كه پاکستان میخواهد. اين به صورت اشكار به جنګ روياروی و فتنه گرانه پاکستان  با افغانستان است. 
لذا برجانب افغانی عمل متناسب ضرورت است و لازم است ديگر تجاھل نه كند و در اتمام حجت بار ديگر اتمام حجت نه نموده، خود و حيات مردم و عزت ملت و افغانستان را ازين بيشتر به مخاطره نه اندازد جرئت متناسب و اماده بودن به قربانی و شھامت متناسب سیاسی و اخلاقی و ادای وجيبه ضرورت است. حكام افغان دیګر خود را فریب نه دهد و تجاهل نه كنيد! این درحالیکه قرار اطلاع همين امروز در كنگرس امريكا بر نقش رذيلانه پاکستان در منطقه بحث مجدد اغاز شده و در مورد کمک های امریکا به پاکستان بحث جدی در جریان است. 
در چنین شرایط پاکستان مطالبات جدید از افغانستان دارد که سرحدات افغان پاکستان باید به میل پاکستان از جانب افغانستان به رسمیت شناخته شوند. به این ترتیب به جانب افغانی چاره دیګر جز این نمی ماند که مسایل را روشنتر مطرح کند و این موضوع که اولویت امروز ما نیست اولویت و واضح مطرح بدارد. 
بلی امکانات پاکستان در وجود نیروھای ضد افغانی و ضد افغانستان و فتنه ګر قومی و داشتن نیرو های به نام طالب و داعش در دست ای اس ای و پاکستان است و پاکستان را در موقع بهتر قرار میدهد اما ګزینه دیګر در دست جانب افغانی نمیماند لذا بر جانب افغانی است  تا روش ها و تدابیر متناسب ذیل را روی  بلا تاخیر روی  دست ګیرد: 
– 
اختلافات داخلي و كشنده را بايد حكومت كابل كنار گذاشته و به جنگ تاریخ و مقابله بس مهم و حياتي بايد متمر كز شوند. جناب داكتر غني و جناب داكتر عبدالله بايد بدانند كه فرصت فرصت اخر برای ھردوی شان است. تصور اينكه من نه ان ديگر مسوول است یک تصور واهی است و ھردو و تمام حاكميت مسوول  است. 
بر حاكميت افغاني است تا تمام موافقتنامه ها و نزدیکی های  سیاسی، اقتصادی و نظامی  را با تمام صراحت با قبول اتحاد نظامی با هند روی دست گرفته و همين انروز به كشور هند هيات روان کند. 
– با جھان در مورد کار کرد ھای رذيلانه پاکستان به صورت مشخص نشست های ھمین امروز به سطوح مختلف واز تمام مجاری سیاسی  روی دست گرفته شود.  

– در انتخاب كادر های ضد پاکستانی و ملی در تمام عرصه های دولتی اقدامات جدی همین امروز روی دست گرفته شود. 

– به جهان تمام مداخلات و بازی های دوګانه خاینانه پاکستان   به امر صلح و ثبات در منطقه و علیه حاکمیت افغانستان و علیه امنيت جهان را و از جمله عدم عملی کردن تعهدات نشستهای چار جانبه افغانستان پاکستان را به صورت مشخص  و واضحا مطرح و رویاروی، روشن مطرح سازد. 

– افغانستان تمام امكانات وسيع  بالقوه خويش را در رابطه به پاکستان بالفعل سازد. تماس های وسیع با نیرو ھای ازادی خواه در داخل پاکستان و زمینه سازی برای تبلیغات وسيع شان از طروق مختلف. 
اين و بخش تدابير روشن، علنی و غير علنی دیگریکه همين امروز بايد روی دست گرفته شوند. 

انتخاب دوم انتخاب سياست غير فعال، تجاهل و به زانو درامدن به دشمن ديرين خويش يعنی پاکستان و روی سیاھی دنیا و اخرت است. 
قبول شرايط پاکستان خيانت غير قابل قبول است. 
انتخاب با شماست. 
و ما علينا الا البلاغ المبين
تفاصيل دارد
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.