آرشیف

2020-4-24

رفعت حسینی

اسباب تباهی افغانستان

تمامی الله وبلای ویرانی خاکستان افغانستان را، تنها وتنها وفقط بدوش انگلیس وروس وامریکا انداختن وآنانرا مسبب همهء مصایب وبلایا دانستن، ابلهی بی پهناست.
انگلیس وروس وامریکا سه نیروی متمدن جهانند وهشیارهستند ومدنی.هرآنچه کردندومی کنندبه سودمردم وسرزمین خودشان میباشد.نوکرواجیرنیستند.نوکرو اجیرمیسازند.
روس وامریکا درفضادستآوردهایی دارند که افغانستان درهزارسال نوری نیزبدان حتا فکرنمیتواندبکند.
شورش بچه سقو دربرابر ساختمان مدنیت ورفاه اجتماعی دردوره امانی ،بهیچ برهانی،برنامه (پلانگذاری) انگلیس نبود.
روحانیون فرومایه مثل مجددی های مرتجع وتبهکاران همانندشان ، سالیان بیشماری پیش ازولادت امان الله ،دراندیشه فراهم سازی زمینه ها برای تسط برزمامداری افغانستان بودند.
درانترنت در پیرامون خانواده نامتمدن وبی فرهنگ مجددی شواهد و اسنادی برای خوانش وآگاهی هست.
پی میتوان برد که این خانواده چی اندیشه های ناپاک وکردارهای نجس ، پیش وپس ازنهضت امانی داشت. کارهایی ناخجسته ونفرت انگیزدرهند وجغرافیای مناطق شمالی داخل افغانستان، تاجیکستان، سوریه وعراق بسررسانیدند.
لقب خادم دین رسول الله بیک رهزن ازسوی انگلیس سرش نشد. کارچندروحانی بشمول مجددی هابود.
درسال دوهزاروشانزده ترسایی سمینارتجلیل از<شاه حبیب الله کلکانی!> درلندن ازسوی دولت انگلیس برگزارنگردید. چندتاجک تبار (کوهدامنی، پنجشیری،بلخی وبدخشانی ) گریخته ازافغانستان( ودرروزگارمفتخوری درانگلیس) آنرا سازمان دادند وبه ریش فرهنگ تاجک تباران قهقه خندیدند. میتوان آنرا درانترنت دیدوشنید:
https://www.youtube.com/watch?v=PmOS2aCE1BM
یکتن ازآموزگاران سابقه پوهنتون نیزدران بیانیه! داد.
درهمین وقت استخوان هایی ازیک قبر بسیارکهنه را درکابل گرفتند وبدروغ گفتنداستخوانهای بچه سقواست وخودراخیله خندساختد وبریک تپه گورکردند. سیدخلیل الله هاشمیان استادسابق فاکولته ادبیات پوهنتون کابل درپیرامون غلط بودن این اقدام گورکردن اونگاشته یی داردکه میشوددرانترنت خواند.

به کشتارخانواده داود وشکنجه مردم وکشتن ها وفرارها ازافغانستان دولت روس نام انقلاب شکوهمندثوررا نچسپاند. تره کی را روس رهبرکبیرخلق نمیدانست وتوزیع دروغین زمین رایگان بدهقانان نیز کارشورای انقلابی افغانستان بود.
سروری راروس نگفت که گوردسته جمعی بسازد.
فیصله های کنفرانس بُن را امریکا مخفیانه دیکته ننمود.
در۲۰۰۱ کرزی وغنی وسیما سمربهمراهی چند نفر{باصطلاح} افغان دیگردریک هواپیمای چارترازامریکاکابل آمدند.سی آی آنها را به جبروزورنیاورد. خودخواستند که جاسوس وگُه خورو مزدور باشند.
تره کی را روس بابالشت خفک نکرد. ببرک بخواست وفکرآزاد خودش نوکرشد. مزدوری اوونجیب وبسیارخلقی وپرچمی دیگربه روسیه باکراه وبرخلاف میل آنان نبود. باتفکرواراده آزادخواستند که جاسوس پست فطرت باشند وحکومت!!! کنند !!!
واکنون ریشخندی خفقان آور:
دورییس جمهوروتماشای رذالتِ دوسوگندخوردن وازشرم عرق کردن ….
واحمقها میگویند کارخارجیاس!!