آرشیف

2015-1-14

محبوب اکبری

اساس تـــوجـــه نظام دولت مخصوصا در ولایت مانند غور

 

دولت افغانستان باهمه تلاش ها خوستاریک نظام پرظرفیت ونظاماصلاح وابتکاردارومسول درپرتوی امورمدیریتی خود باعلاقمندی عرصه سه گانه نظام خود تاکید دارد اما ای کاش این پروسه جامه پوشش گرفتید چون مانند ولایت هم چون غوربا داشتن جوانان تحصیلکرده متعید وبدون ازرش دادن به مسایل مانند قوم گرای وتعصبات هم چئن مسایل زیست میکنند این قشرچون یک ازدواصل که درپرتوی مدیریتی نطام جناب کرزی صاحب درعرصه گفتاردارد میخواهند جامه پوشش بدهند اصل اول نظام برگفته اصول مدیریتی که داری شفافیت امور واصل دوم نظام مردم سالارواصلاح اداره عامه  این اصول کمک کنند برارزش های مبتنی برتحکم بخشیدن برپروسه اصلاح اداره درافغانستان وملت افغانستان است اگراین عقاید درنظام کنونی افغانستان ومخصوصآدرولایت مانند غوررعایت شود اصلاتردیدبرای اصلاح اداره خوب وجود نداردوهم چون درافغانستان من فگر گفتارها وباسازی ها انقدرجامعه گفتارگرفته ملت های که هرقدردوروخلاف ازتوازن اجتماعی قرارگرفته  توازن یک گلمه خلاف درنظام دیده میشود چون توازت حتی درتیم های بازسازی هم مد نظرگرفته نشده دردیگرولایات افغانستان این مسله تاحدی  کارشده بیایم یک چهره را ازین ولایت به بینم که دور ازنظام واقعی توازن دولت دید میشود مردم این ولا با داشتن دوست داشتن وطن خود وداشتن درس تعلیم وحمایت ازنظام خود سالها درپی انتظاراین درمقابل همه مشکلات موجوده وبوده ازین نظام باحمایت صلح دوستان فکرگردند اماماییه تاسف شان این است ای گاش 50%فیصد توازن مسایل داشتن یک پوهنتون داشتن یک چاده پخته یا حداقل داشتن یک بند برق ودیگرمسایل که صدمه زدن برفکراین جوانان تحصیلکرده وصدمه زدن به آرزوهای این ملت خوادبود